Vidaus teisės aktai ir kiti dokumentai

Bendrosios srities vidaus

Vidaus kontrolės politika
Finansų tvarkos taisyklės
Kokybės vadybos sistemos aprašas
Kolektyvinė sutartis
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarką ir pareigas reglamentuojančių pažeidimų dokumentavimo tvarkos aprašas
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Psichologinio smurto, mobingo darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimo tvarkos aprašas
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Metodinė medžiaga darbuotojams