lt en

Sporto organizacijos veiklos administratorius (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2 metai ir 5 mėnesiai), programos kodas P42041301; 
  • po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43041302; 
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43041302.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs sporto organizacijos veiklos administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti biudžetinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teikiančiose sporto ir fizinio aktyvumo paslaugas.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Sporto organizacijos veiklos administravimas“ – susipažinsite su sporto organizacijų įvairovę, teikiamomis sporto ir fizinio aktyvumo paslaugomis ir tikslinėmis klientų grupėmis. Išmoksite aprūpinti sporto organizaciją darbuotojų veiklai ir paslaugų teikimui reikiamais darbo ištekliais; tvarkyti sporto organizacijos dokumentaciją; išsiaiškinti kliento poreikius, laikantis etikos normų; taikyti sporto organizacijos klientų išlaikymo bei naujų klientų paieškos būdus ir priemones. Gebėsite tinkamai reaguoti nelaimingų atsitikimų ar pavojingų situacijų metu; išmanysite sporto organizacijos realizuojamų veiklų įgyvendinimo galimybes bendruomenės bei ugdymo įstaigų aplinkose; gebėsite padėti sporto specialistams organizuojant viešuosius sporto renginius; administruoti sporto organizacijos realizuojamus fizinio aktyvumo skatinimo projektus. 

„Sporto organizacijos paslaugų pardavimas“ – išmoksite apibūdinti sporto organizacijos paslaugas ir prekes bei jų pardavimą; parengti sporto organizacijos paslaugų ir fizinio aktyvumo veikloms skirtų prekių asortimento pasiūlymus klientams; parengti viešinimui skirtą reklaminę medžiagą apie sporto organizacijos paslaugas, prekes, nuolaidas, akcijas; pildyti sutartis su tiekėjais ir klientais; išmanyti atsiskaitymų už sporto organizacijos paslaugas ir prekes tvarką; dirbti kompiuterine kasos sistema ir elektroniniu kasos aparatu; pildyti kasos apskaitos dokumentus; išrašyti sąskaitas klientams, jas tvarkyti; paruošti grynuosius pinigus inkasavimui.

„Sporto organizacijos inventoriaus tvarkymas“ – susipažinsite su teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos saugos reikalavimus sporto ir fizinio aktyvumo veikloms. Gebėsite paruošti inventorių konkrečiai sporto ar fizinio aktyvumo veiklai vykdyti pagal sporto specialistų nurodymus; paruošti aplinką fizinio aktyvumo veikloms vykdyti pagal sporto specialistų nurodymus ir klientų poreikius bei nustatytus reikalavimus. Susipažinsite su technologinių įrenginių ir inventoriaus sporto ar fizinio aktyvumo veikloms eksploatavimo, saugaus darbo taisyklėmis. Gebėsite prižiūrėti sporto organizacijos technologinius įrenginius ir inventorių skirtą sporto ar fizinio aktyvumo veikloms; formuoti pasiūlymus įrangos atnaujinimui.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Netradicinių fizinio aktyvumo veiklų administravimas“* – išmoksite apibūdinti netradicinių fizinio aktyvumo veiklų formas, būdus ir paslaugas; identifikuoti skirtingų amžiaus grupių klientų poreikius netradicinėms fizinio aktyvumo veikloms; analizuoti netradicinių fizinio aktyvumo veiklų paslaugų pasiūlą rinkoje; formuoti netradicinių fizinio aktyvumo veiklų paslaugų pasiūlymus klientams; apibūdinti rinkodaros priemones netradicinių fizinio aktyvumo veiklų paslaugų pardavimui; atrinkti pagal kriterijus netradicinių fizinio aktyvumo veiklų paslaugų teikėjus; sudaryti netradicinių fizinio aktyvumo veiklų paslaugų organizavimo sutartis su klientais ir paslaugų teikėjais.

„Išmaniųjų technologijų taikymas sporto organizacijos veikloje“* – susipažinsite su socialinių tinklų pritaikymu sporto organizacijos veiklai vykdyti ir viešinti. Išmoksite parengti informaciją skirtą viešinti sporto organizacijos veiklas per socialinius tinklus; administruoti sporto organizacijos socialinius tinklus. Susipažinsite su išmaniųjų įrenginių, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, veikimo principais ir asortimentu. Gebėsite parinkti išmaniuosius įrenginius, skirtus fizinio aktyvumo veikloms vykdyti; prižiūrėti išmaniuosius įrenginius, skirtus fizinio aktyvumo veikloms vykdyti.

*Moduliai „Netradicinių fizinio aktyvumo veiklų administravimas“ ir „Išmaniųjų technologijų taikymas sporto organizacijos veikloje“ skirti tik pirminėms mokymo programoms.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą sporto klubo veiklos administratoriaus modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: