Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai politika
PASITIKĖJIMĄ KURIAME KARTU!

CENTRO ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Karaliaus Mindaugo PMC ) direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-205 patvirtinta ,,Centro atsparumo korupcijai politika“. Su šia politika privalo susipažinti ir laikytis visi Karaliaus Mindaugo PMC darbuotojai.

CENTRO ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA 

BENDRIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR PRINCIPAI

Savo veikloje vykdome ir laikomės:
Korupcijos prevencijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, ES ir kitų teisės aktų ir šios politikos nuostatų. 
Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo principų:  

 • Viešumo ir atvirumo teikiant paslaugas ir priimant sprendimus;
 • Veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo; 
 • Visuomenės ir darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai, skatiname pranešti apie korupciją; 
 • Pajamų ir išlaidų viešumo; 
 • Turto tvarkymo skaidrumo; 
 • Objektyvumo; 
 • Proporcingumo; 
 • Nepiktnaudžiavimo valdžia; 
 • Vieno langelio; 
 • Atsakomybės už priimtus sprendimus; 
 • Pranešėjų apsaugos; 
 • Naštos verslui mažinimo;
 • Inovacijų diegimo;
 • Atsparumui korupcijai didinti rengiame ir įgyvendiname korupcijos prevencijos/atsparumo korupcijai  veiksmų/priemonių planą.

NETOLERUOTINA VEIKLA

Netoleruojame korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų (įskaitant, bet neapsiribojant): 

 • Kyšio prašymo, priėmimo, davimo ar leidimo duoti kyšį tiesiogiai ar netiesiogiai. 
 • Prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo, įgaliojimų viršijimo, dokumentų klastojimo. 
 • Sukčiavimo, neteisėto praturtėjimo ir kt. 
 • Netoleruojame dovanų ar paslaugų, kurios neatitinka tarptautinio protokolo ar tradicijų, taip pat kurios nėra skirtos reprezentacijai. 

DĖMESYS DARBUOTOJAMS 

 • Siekiame, kad Karaliaus Mindaugo PMC dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. 
 • Tikriname savo darbuotojų patikimumą ir lojalumą.  
 • Motyvuojame juos elgtis sąžiningai ir pranešti apie pastebėtą korupciją.  
 • Valdome iš nepotizmo ir kronizmo kylančias rizikas.  
 • Vykdome darbuotojų antikorupcinį informavimą ir švietimą. 

DĖMESYS VEIKLAI  

 • Atliekame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą korupcijai jautriose Karaliaus Mindaugo PMC veiklos srityse. 
 • Numatome priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti, korupcijos rizikai mažinti.  
 • Vykdome kitą veiklą, kuri padeda atpažinti problemas ir jas spręsti. 

SAVĘS ĮSIVERTINIMAS 

Nustatome savo antikorupcinės veiklos efektyvumą, vertindami Karaliaus Mindaugo PMC darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, vykdomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo kokybę ir poveikį. 

ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS 

Konsultuojame Karaliaus Mindaugo PMC darbuotojus apie tai, kaip išvengti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, juos padariusiems taikome atsakomybę.  

Nustatę nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami informuojame teisėsaugą. 

Antikorupcinis švietimas

Antikorupcinio švietimo programa parengta remiantis LR specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų sukurtomis metodinėmis priemonėmis ir Karaliaus Mindaugo PMC antikorupcinę aplinką formuojančios politikos esminėmis nuostatomis bei informacijos sklaidos užtikrinimu bendruomenei ir visuomenei.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro antikorupcinio švietimo programa ir jos įgyvendinimas 2021-2023 m.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro antikorupcinio antikorupcinio švietimo programos 2020 -2023 m. įgyvendinimo rezultatai už 2022 m.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro antikorupcinio antikorupcinio švietimo programos 2020 -2023 m. įgyvendinimo rezultatai už 2021 m.

Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti, galite pateikti specialistui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą el. paštu neringa.jakubauskiene@kaupa.lt


Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas; tarpininko kyšininkavimas; papirkimas; piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas; piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais; dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas; sukčiavimas; turto pasisavinimas ar iššvaistymas; tarnybos paslapties atskleidimas; komercinės paslapties atskleidimas; neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas; nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas; kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą; kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 Teisinė atsakomybė:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225–230 straipsniuose numatyta baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas – kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir kt.
 • maksimali galima bausmė už kyšininkavimą, kai kyšio vertė didesnė nei 250 minimalaus gyvenimo lygio (MGL), – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų;
 • baudžiamoji atsakomybė numatyta ir kyšio davėjui – maksimali galima bausmė už papirkimą – laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevencija

Tarptautiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai:


Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos

Kitos nuorodos:

Vidaus teisės aktai ir kita informacija

Specialistė atsakinga už atsparios korupcijai aplinkos kūrimą N. Jakubauskienė, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 301 k. tel. +370 620 59776, el.p. neringa.jakubauskiene@kaupa.lt

Korupcijos tolerancijos lygis
Tolerancijos korupcijai nustatymas – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojų kasmetinė anonimiškai vykdoma apklausa apie korupciją, jos toleravimą arba netoleravimą. Nuo apklausos rezultatų priklauso, kokių ir kokia apimtimi reikėtų korupcijos prevencijos priemonių ir veiksmų įstaigoje. 

Darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio apklausos rezultatų ataskaita 2022 m.

Darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio apklausos rezultatų ataskaita 2021 m.

Darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio apklausos rezultatų ataskaita 2020 m.

Atsparumo korupcijai lygis
Atsparumo korupcijai lygio nustatymas – atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tikslas – kasmet įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre bei pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką Centre. 

Atsparumo korupcija lygio nustatymo ataskaita už 2022 m.

Atsparumo korupcija lygio nustatymo ataskaita už 2021 m. 

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo ataskaita už 2020 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė
Korupcijos pasireiškimo tikimybė – korupcijos prevencijos priemonė skirta įstaigos rizikingoms veiklos sritims nustatyti ir pastebėti galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius. 

Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, atitinkamoje Centro veiklos srityje ar srityse. 

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo 2020 m. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre mažos vertės viešųjų pirkimų srityje

Karaliaus Mindaugo PMC informacija apie pateiktų pasiūlymų ir priemonių įgyvendinimą viešųjų pirkimų srityje

Karaliaus Mindaugo PMC viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai_2022 m. (I pusm.)

Karaliaus Mindaugo PMC viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai_2022 m. (II pusm.)

Karaliaus Mindaugo PMC viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai_2023 m. (I pusm.)

Informuokite apie korupciją
Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Centre galima pateikti:

Centro bendruoju telefonu (8 37) 22 17 23 arba el. paštu: korupcijos.prevencija@kaupa.lt.
Pateikiant pranešimą Centro interneto svetainėje: www.kaupa.lt, skiltyje kontaktai – ,,Pranešk apie korupciją“.
Pranešti raštu specialistui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą N. Jakubauskienei, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas.
Pranešti STT telefonu (85) 26 63 333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.
„Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” forma, kurią galite pateikti nurodytais kontaktais.

Pranešti apie pastebėtus galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje galite aukščiau nurodytais kontaktais arba: