Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai politika
PASITIKĖJIMĄ KURIAME KARTU!

CENTRO ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-205 patvirtinta ,,Centro atsparumo korupcijai politika“. Su šia politika privalo susipažinti ir laikytis visi Centro darbuotojai.

CENTRO ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA 

BENDRIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR PRINCIPAI

Savo veikloje vykdome ir laikomės:
Korupcijos prevencijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, ES ir kitų teisės aktų ir šios politikos nuostatų. 
Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo principų:  

 • Viešumo ir atvirumo teikiant paslaugas ir priimant sprendimus;
 • Veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo; 
 • Visuomenės ir darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai, skatiname pranešti apie korupciją; 
 • Pajamų ir išlaidų viešumo; 
 • Turto tvarkymo skaidrumo; 
 • Objektyvumo; 
 • Proporcingumo; 
 • Nepiktnaudžiavimo valdžia; 
 • Vieno langelio; 
 • Atsakomybės už priimtus sprendimus; 
 • Pranešėjų apsaugos; 
 • Naštos verslui mažinimo;
 • Inovacijų diegimo;
 • Atsparumui korupcijai didinti rengiame ir įgyvendiname korupcijos prevencijos/atsparumo korupcijai  veiksmų/priemonių planą.

NETOLERUOTINA VEIKLA 

Netoleruojame korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų (įskaitant, bet neapsiribojant): 

 • Kyšio prašymo, priėmimo, davimo ar leidimo duoti kyšį tiesiogiai ar netiesiogiai. 
 • Prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo, įgaliojimų viršijimo, dokumentų klastojimo. 
 • Sukčiavimo, neteisėto praturtėjimo ir kt. 
 • Netoleruojame dovanų ar paslaugų, kurios neatitinka tarptautinio protokolo ar tradicijų, taip pat kurios nėra skirtos reprezentacijai. 

DĖMESYS DARBUOTOJAMS 

 • Siekiame, kad Centre dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. 
 • Tikriname savo darbuotojų patikimumą ir lojalumą.  
 • Motyvuojame juos elgtis sąžiningai ir pranešti apie pastebėtą korupciją.  
 • Valdome iš nepotizmo ir kronizmo kylančias rizikas.  
 • Vykdome darbuotojų antikorupcinį informavimą ir švietimą. 

DĖMESYS VEIKLAI  

 • Atliekame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą korupcijai jautriose Centro veiklos srityse. 
 • Numatome priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti, korupcijos rizikai mažinti.  
 • Vykdome kitą veiklą, kuri padeda atpažinti problemas ir jas spręsti. 

SAVĘS ĮSIVERTINIMAS 

Nustatome savo antikorupcinės veiklos efektyvumą, vertindami Centro darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, vykdomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo kokybę ir poveikį. 

ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS 

Konsultuojame Centro darbuotojus apie tai, kaip išvengti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, juos padariusiems taikome atsakomybę.  

Nustatę nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami informuojame teisėsaugą. 

Antikorupcinis švietimas
Antikorupcinio švietimo programa parengta remiantis LR specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų sukurtomis metodinėmis priemonėmis ir Karaliaus Mindaugo PMC antikorupcinę aplinką formuojančios politikos esminėmis nuostatomis bei informacijos sklaidos užtikrinimu bendruomenei ir visuomenei.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro antikorupcinio švietimo programa ir jos įgyvendinimas 2021-2023 m.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro antikorupcinio švietimo programos 2020 – 2023 m. įgyvendinimo rezultatai 2021 m. I pusmetis

Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti, galite pateikti atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją el. paštu neringa.jakubauskiene@kaupa.lt


Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas; tarpininko kyšininkavimas; papirkimas; piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas; piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais; dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas; sukčiavimas; turto pasisavinimas ar iššvaistymas; tarnybos paslapties atskleidimas; komercinės paslapties atskleidimas; neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas; nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas; kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą; kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 Teisinė atsakomybė:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225–230 straipsniuose numatyta baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas – kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir kt.
 • maksimali galima bausmė už kyšininkavimą, kai kyšio vertė didesnė nei 250 minimalaus gyvenimo lygio (MGL), – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų;
 • baudžiamoji atsakomybė numatyta ir kyšio davėjui – maksimali galima bausmė už papirkimą – laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevencija

Tarptautiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai:


Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos

Kitos nuorodos:

Teisinė informacija

Už korupcijos prevenciją Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre atsakingas asmuo – ekonomistė Neringa Barakauskaitė-Jakubauskienė, tel. +370 620 59776, el.p. neringa.jakubauskiene@kaupa.lt

Korupcijos tolerancijos lygis
Tolerancijos korupcijai nustatymas – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojų kasmetinė anonimiškai vykdoma apklausa apie korupciją, jos toleravimą arba netoleravimą. Nuo apklausos rezultatų priklauso, kokių ir kokia apimtimi reikėtų korupcijos prevencijos priemonių ir veiksmų įstaigoje. 

Darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio apklausos rezultatų ataskaita 2020 m.

Atsparumo korupcijai lygis
Atsparumo korupcijai lygio nustatymas – atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tikslas – kasmet įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre bei pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką Centre. 

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo ataskaita už 2020 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė
Korupcijos pasireiškimo tikimybė – korupcijos prevencijos priemonė skirta įstaigos rizikingoms veiklos sritims nustatyti ir pastebėti galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius. 

Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, atitinkamoje Centro veiklos srityje ar srityse. 

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo 2020 m. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre mažos vertės viešųjų pirkimų srityje

Informuokite apie korupciją
Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Centre galima pateikti:

Centro bendruoju telefonu (8 37) 22 17 23 arba el. paštu: korupcijos.prevencija@kaupa.lt.
Pateikiant pranešimą Centro interneto svetainėje: www.kaupa.lt, skiltyje kontaktai – ,,Pranešk apie korupciją“.
Pranešti raštu atsakingam už Centro korupcijos prevenciją darbuotojui: ekonomistė N. Barakauskaitė-Jakubauskienė, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas.
Pranešti STT telefonu (85) 26 63 333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.
„Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” forma, kurią galite pateikti nurodytais kontaktais.

Pranešti apie pastebėtus galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje galite aukščiau nurodytais kontaktais arba: 
Pranešėjų apsauga
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; kitų pažeidimų.

Pranešimus pateikusiems asmenims taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

 • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas; asmens konfidencialumo užtikrinimas; draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą; teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; teisė gauti kompensaciją; nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; atleidimas nuo atsakomybės.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgiant į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas Karaliaus Mindaugo profesinio centro direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu V-109 patvirtintas ,,Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bei informaciją pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas”.


PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Pateikti pranešimą[1] apie pažeidimą užpildžius pranešimo formą[2], galite:

 • Vidiniu pranešimų teikimo pasitikėjimo kanalu, el.p. pasitikejimo.kanalas@kaupa.lt
 • Raštu pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus pas atsakingą subjektą adresu, Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287.
 • Paštu informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Karaliaus Mindaugo per. 11, LT-44287, su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“
 • Kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai el. p. praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą. 

[1] Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.

[2] Pranešimo formoje prašomi pateikti Asmens duomenys reikalingi identifikuoti Asmenį sprendžiant klausimą dėl Pranešėjo statuso jam suteikimo

Vidinis pasitikėjimo kanalas
Pranešimus apie pažeidimus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (toliau – Centras) gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys susiję su Centru kitais sutartiniais santykiais.

PRANEŠTI APIE PAŽEIDIMUS GALITE jei Centre:
– galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika;
– administracinis nusižengimas;
– tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas;
– šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas;
– ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su šia įstaiga.

PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ CENTRUI vidiniu pasitikėjimo informacijos teikimo kanalu, užpildžius pranešimo formą, galite:

 • Elektroniniu paštu: pasitikėjimo.kanalas@kaupa.lt.
 • Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą (raštu) galite tiesiogiai atvykus pas paskirtą kompetentingą subjektą adresu, Karaliaus Mindaugo per. 11, LT-44287.
 • Paštu informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Karaliaus Mindaugo per. 11, LT-44287, su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“

Centre paskirtas kompetentingas subjektas – ekonomistė, atsakinga už korupcijos prevenciją Neringa Barakauskaitė – Jakubauskienė (neringa.jakubauskaite@kaupa.lt) ir personalo vadovė Inga Murmienė (inga.murmiene@kaupa.lt), kuris teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Centro tvarkos aprašo nuostatų taikymo, priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją įvertina ir priima Tvarkos apraše numatytą sprendimą.

Pranešimo apie pažeidimą nagrinėjimo Centre schema 


Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus vidiniu pasitikėjimo kanalu numatytos pagrindinės apsaugos priemonės:

 • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas:
1) jei to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) jei asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.