Šiuo metu vyksta programos atnaujinimas ir priėmimas laikinai nevykdomas.

Mokymo programa skirta rengti kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, gebančius vykdyti objektų, asmens ir turto bei renginių apsaugą. Siekiant šių tikslų, būsimieji apsaugos darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi šių specialybės dalykų: Saugos raida; Objektų apsauga; Asmens ir turto apsauga; Kritinių situacijų valdymas; Profesinė psichologija; Savigynos pagrindai; Saugos įranga; Priešgaisrinė sauga; Pirmoji medicinos pagalba; Vairavimo ypatingomis sąlygomis pagrindai. Praktinis mokymas vyksta praktinio mokymo patalpose. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai įgūdžiai siekiant apsaugoti asmenis, objektus, turtą ir renginius. Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama apsaugos darbuotojo kvalifikacija.

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs apsaugos darbuotojo kvalifikaciją, įgyja šias kompetencijas:

  • Teikti objektų fizinės, mechaninės ir elektroninės apsaugos paslaugas;
  • saugoti fizinius ir juridinius asmenis ir jų turtą;
  • atlikti inkasavimą, krovinių palydą ir apsaugą;
  • leistinais būdais panaudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus, siekiant apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis nuo neteisėto kėsinimosi į jiems priklausantį turtą, asmens gyvybę ir sveikatą;
  • naudotis vaizdo stebėjimo, elektroninės apsaugos, įeigos kontrolės, gaisrinės saugos sistemų įranga bei priemonėmis;
  • pritaikyti profesinėje veikloje teisinės atsakomybės, profesinės psichologijos pagrindus;
  • teikti pirmąją medicinos pagalbą.

Įgiję apsaugos darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti apsaugos darbuotojais privačiose saugos tarnybose ir struktūriniuose padaliniuose.

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: