Karjera

Informaciją apie skelbiamus konkursus teikia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Personalo skyrius darbo dienomis 9.00 – 12.00 valandomis el. paštu: ir tel. (8 37) 20 69 33, +37061061458.

Projektų vadybininko (-ės)
Pajūrio skyriaus vedėjo (-os)

Viešoji įstaiga KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS       

Buveinės adresas – Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, juridinio asmens kodas – 111961453

Darbo pobūdis:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

* vadovauja ugdymo planų realizavimui, siekiant mokymo, lavinimo ir auklėjimo kokybės, formuojant specialybės populiarinimą;

* vykdo mokymo planų ir programų reikalavimus;

*  užtikrina, kad Skyriaus pedagogai ir mokiniai laikytųsi Karaliaus Mindaugo PMC įstatų bei darbo tvarkos taisyklių, vykdytų administracijos ir savivaldos sprendimus;

* analizuoja Skyriaus mokinių pažangumą, lankomumą ir elgesį, esant reikalui teikia išvadas Karaliaus Mindaugo PMC administracijai;

* pagal kompetenciją skleidžia Skyriaus gerąją patirtį nacionaliniuose bei tarptautiniuose renginiuose;

* motyvuoja ir skatina Skyriaus pedagogus kelti kvalifikaciją, diegti naujus mokymo/išmokymo metodus, kurti mokymo / mokymosi medžiagą bei bendradarbiauti;

* racionaliai paskirsto pedagogams ir mokiniams mokomųjų dalykų krūvį;

* vykdo Skyriaus pedagogų darbo ir mokymo proceso darbų kokybės priežiūrą, analizuoja bei teikti ataskaitas Karaliaus Mindaugo PMC administracijai;

* teikia metodinę pagalbą pedagogams ir analizuoja kaip vykdomi švietimo politiką ir  pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai;

* rūpinasi Skyriaus materialine baze, estetiniu vaizdu;

* sistemingai analizuoja ugdymo procesą, atlieka tyrimus;

* tvarko dokumentus pagal dokumentų rengimo, jų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

* atsako už patikėtas materialines vertybes;

* pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

* nuolat tobulina profesinę patirtį, kelia kvalifikaciją;

* skatina Skyriaus pedagogų iniciatyvas, atsakomybę už pavestų darbų vykdymą;

* rengia Skyriaus metinį Veiksmų planą, plano įgyvendinimo ataskaitą;

* organizuoja formalius bei neformalius mokymus, rengia bei vertina mokymo programas;

* vykdo kitus Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

* turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

* atitikti numatytus kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;

* turėti pedagogo kvalifikaciją ir/ar ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą (privalumas – profesinio mokymo srityje);

* mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo ir kitomis darbui reikalingomis programomis;

* mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

* žinoti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus;

* būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, savo pareigybės aprašymu, Karaliaus Mindaugo PMC įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą, antikorupcinio elgesio standartais ir antikorupcinio sąmoningumo didinimo nuostatomis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 5. Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

(Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami)

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2023-06-22.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Personalo skyriuje 309 kab., adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas LT – 44287, darbo dienomis (9.00 – 12.00 val.) ir el. paštu: personalas@kaupa.lt.

Sektoriaus vadovo (-ės)

Viešoji įstaiga KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS       

Buveinės adresas – Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, juridinio asmens kodas – 111961453

 Darbo pobūdis:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

* organizuoja ir koordinuoja ugdymo procesą sektoriuje;

* koordinuoja sektoriaus mokytojų veiklą, paskirsto darbus, priima sprendimus sektoriaus veiklos klausimais, kontroliuoja pavedimų vykdymą, nustatyta tvarka atsako už sektoriaus darbą ir priimtų dokumentų (nutarimų, įsakymų) vykdymą;

* organizuoja ir koordinuoja profesinio mokymo ir informavimo plėtojimą sektoriuje, užtikrina kokybišką profesinį informavimą ir konsultavimą;

* teikia informaciją apie teikiamas profesinio mokymo programas, mokymo formas, ugdomas kompetencijas bei mokymo sąlygas per pažintinius renginius mokyklose, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis;

* inicijuoja, koordinuoja ir vykdo projektus, susijusius su sektoriaus veikla, skatina mokytojų ir mokinių tarptautiškumą;

* bendradarbiauja su mokytojais, mokiniais, siekiant kokybiško profesinio mokymo;

* bendradarbiauja su socialiniais partneriais, vykdo bendrus projektus bei savanorystės akcijas;

* tvarko dokumentaciją, vadovaudamasis Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimais;

* rūpinasi sektoriuje teikiamų profesinio mokymo programų materialine baze;

* atsako už viešuosius pirkimus, planuoja mokymo programoms reikalingas mokymo priemones bei organizuoja jų įsigijimą;

* atsako už patikėtas materialines vertybes;

* vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

* turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (privalumas – biomedicinos mokslų srityje);

* turėti vadovaujančio darbo patirties;

* turėti pedagoginio darbo patirties;

* būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos (toliau – LR) darbo kodeksu, LR švietimo įstatymu, LR profesinio mokymo įstatymu, LR teisės aktais reglamentuojančiais mokinių ugdymą ir veiklos organizavimą.;

* būti susipažinusiam ir vadovautis Karaliaus Mindaugo PMC įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, savo pareigybės aprašymu, etikos kodeksu, antikorupcinio elgesio standartais ir  antikorupcinio sąmoningumo didinimo nuostatomis ir kitais vidaus teisės aktais;

* žinoti saugos ir sveikatos, higienos, gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus;

* mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

* mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo ir kitomis darbui reikalingomis programomis;

 Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 5. Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

(Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami)

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2023-06-22.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Personalo skyriuje 309 kab., adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas LT – 44287, darbo dienomis (9.00 – 12.00 val.) ir el. paštu: personalas@kaupa.lt.

Verslo paslaugų skyriaus vedėjo (-os)

Viešoji įstaiga KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS       

Buveinės adresas – Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, juridinio asmens kodas – 111961453

 Darbo pobūdis:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

* vadovauja ugdymo planų realizavimui, siekiant mokymo, lavinimo ir auklėjimo kokybės, formuojant specialybės populiarinimą;

* vykdo mokymo planų ir programų reikalavimus;

*  užtikrina, kad Skyriaus pedagogai ir mokiniai laikytųsi Karaliaus Mindaugo PMC įstatų bei darbo tvarkos taisyklių, vykdytų administracijos ir savivaldos sprendimus;

* analizuoja Skyriaus mokinių pažangumą, lankomumą ir elgesį, esant reikalui teikia išvadas Karaliaus Mindaugo PMC administracijai;

* pagal kompetenciją skleidžia Skyriaus gerąją patirtį nacionaliniuose bei tarptautiniuose renginiuose;

* motyvuoja ir skatina Skyriaus pedagogus kelti kvalifikaciją, diegti naujus mokymo/išmokymo metodus, kurti mokymo / mokymosi medžiagą bei bendradarbiauti;

* racionaliai paskirsto pedagogams ir mokiniams mokomųjų dalykų krūvį;

* vykdo Skyriaus pedagogų darbo ir mokymo proceso darbų kokybės priežiūrą, analizuoja bei teikti ataskaitas Karaliaus Mindaugo PMC administracijai;

* teikia metodinę pagalbą pedagogams ir analizuoja kaip vykdomi švietimo politiką ir  pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai;

* rūpinasi Skyriaus materialine baze, estetiniu vaizdu;

* sistemingai analizuoja ugdymo procesą, atlieka tyrimus;

* tvarko dokumentus pagal dokumentų rengimo, jų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

* atsako už patikėtas materialines vertybes;

* pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

* nuolat tobulina profesinę patirtį, kelia kvalifikaciją;

* skatina Skyriaus pedagogų iniciatyvas, atsakomybę už pavestų darbų vykdymą;

* rengia Skyriaus metinį Veiksmų planą, plano įgyvendinimo ataskaitą;

* organizuoja formalius bei neformalius mokymus, rengia bei vertina mokymo programas;

* vykdo kitus Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

* turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

* atitikti numatytus kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;

* turėti pedagogo kvalifikaciją ir/ar ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą (privalumas – profesinio mokymo srityje);

* mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo ir kitomis darbui reikalingomis programomis;

* mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

* žinoti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus;

* būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, savo pareigybės aprašymu, Karaliaus Mindaugo PMC įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą, antikorupcinio elgesio standartais ir antikorupcinio sąmoningumo didinimo nuostatomis.

  Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 5. Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

(Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami)

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2023-06-22.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Personalo skyriuje 309 kab., adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas LT – 44287, darbo dienomis (9.00 – 12.00 val.) ir el. paštu: personalas@kaupa.lt.