D.U.K.

Stojantiesiems – atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus

Kaip atsiimti skaitmeninius profesinio mokymo diplomus, brandos atestatus, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus?

Norint atsiimti profesinio mokymo diplomą, brandos atestatą ar pažymėjimą, reikia:
  • Prisijungti – https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/
  • Pasirinkti meniu punktą – Skaitmeninių dokumentų paieška.
  • Prisijungti prie sistemos per Elektroninius valdžios vartus.
  • Atsisiųsti ir atsispausdinti suformuotą dokumentą.
Karaliaus Mindaugo PMC absolventai skaitmeninius profesinio mokymo diplomus sistemoje gali rasti praėjus ne mažiau nei 5 dienoms po praktinės dalies kompetencijų vertinimo.

Kada vyks priėmimas į formaliojo profesinio mokymo programas?

Bendrasis priėmimas į profesinio mokyklas vyks LAMA BPO sistemoje adresu – https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/:
– Žiemos pagrindinio priėmimo etapu vasario mėn.;
– Vasaros pagrindinio priėmimo etapu birželio – rugpjūčio mėn., o į likusias laisvas vietas rugsėjo – lapkričio mėn. bus skelbiamas papildomas priėmimas.

Kiek pageidavimų galima įtraukti į pageidavimų sąrašą?

Prašyme stojantysis įrašo iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, o vykstant papildomam priėmimui – iki 2. Visi pasirinkimai žymimi prioriteto tvarka.

Kaip pateikiamas kvietimas mokytis?

Informacija apie kvietimą mokytis išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Taip pat informacija pateikiama prisijungus prie BPIS, skiltyje „Užpildytas prašymas“. Gavęs kvietimą mokytis stojantysis turi ne vėliau kaip iki bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti sutartį.

Kaip pasirašoma mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaiga?

Gavus kvietimą sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga, pilnamečiai asmenys pasirašyti sutartį gali atvykus į Karaliaus Mindaugo PMC arba elektroniniu būdu (turint mobilųjį parašą arba elektroninę bankininkystę). Nepilnamečiai asmenys turi atvykti į Karaliaus Mindaugo PMC kartu su tėvais ar globėjais.

Kokius brandos egzaminus turiu rinktis, jeigu noriu įstoti į profesinio mokymo centrą?

Pagrindinis reikalavimas norint įstoti į profesinio mokymo centrą yra turėti bazinį išsilavinimą (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba brandos atestatą) pagal profesinio mokymo programą. Renkantis pirminę profesinio mokymo programą po 10 klasių, svarbu turėti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, o renkantis profesiją po 12 kl., svarbu turėti brandos atestatą, tačiau nėra nustatyta, kurie brandos egzaminai turi būti išlaikyti.

Kaip sudaroma stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė?

Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė sistemoje sudaroma mažėjimo pagal stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka. Tais atvejais, kai stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų.

Kokie buvo praeitais mokslo metais konkursiniai stojančiųjų balai?

Konkursinį balą ir konkursinio balo eilę sudaro LAMA BPO sistemos darbuotojai. Karaliaus Mindaugo PMC gauna sąrašą asmenų, kviečiamų sudaryti sutartį su Karaliaus Mindaugo PMC.
Ką reiškia tęstinė mokymo programa ir kas gali pretenduoti mokytis?

Tęstinis profesinis mokymas skirtas asmenims, kurie jau yra įgiję tam tikrą kvalifikaciją anksčiau ir nori ją tobulinti, arba keisti. Pavyzdžiui, jeigu po 12 klasių stojote mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą bei ten įgijote nors vieną specialybę, tai reiškia, kad jūs jau turite kvalifikaciją ir norėdami įgyti dar vieną specialybę profesinio mokymo centre, turite rinktis tęstinę mokymo programą. Ją pabaigę įgyjate profesinio mokymo diplomą, kuris patvirtina įgytą kvalifikaciją.

Ar pasirinkus tęstinę mokymo programą mokslas mokamas?

Tai priklauso nuo to, kiek prieš tai įgijote kvalifikacijų valstybės lėšomis. Svarbiausia, ką reiktų žinoti, jog suteikiama viena valstybės finansuojama (nemokama) galimybė renkantis tęstinio mokymo programą tiems asmenims, kurie anksčiau turi įgiję tik vieną kvalifikaciją (aukštojo arba profesinio mokslo diplomą) valstybės lėšomis. Pavyzdžiui, jeigu jūs įgijote vieną specialybę aukštojoje mokykloje už valstybės lėšas, tai galite pretenduoti į nemokamą tęstinę profesinio mokymo programą. Galbūt mokėtės anksčiau profesinėje mokykloje ir įgijote tik vieną profesiją valstybės lėšomis, tuomet tęstinis mokymas jums taip pat nieko nekainuotų. 

Galimybė mokytis valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje suteikiama tiems asmenims, kurie:

  • valstybės lėšomis jau yra įgiję pirmą ir antrą kvalifikaciją;
  • mokęsi pagal tęstinio profesinio mokymo programą valstybės finansuojamose profesinio mokymo vietoje, ir išklausę daugiau kaip pusę profesinio mokymo programos, nutraukė profesinį mokymą;
  • jau turintys vieną aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, ir vienu metu besimokantys pagal dvi ar daugiau profesinio mokymo arba aukštojo mokslo pakopinių studijų ar profesinių studijų programų, jeigu bent viena iš šių programų finansuojama valstybės lėšomis.

Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.45299/asr

Ką daryti, jeigu praradau išsilavinimo dokumentus?

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pagrindinio ar vidurinio mokymosi pasiekimų dokumentus, turi kreiptis su prašymu į savo mokyklos, kur įgijo 10 ar 12 klasių išsilavinimą, vadovą, dėl dublikatų išdavimo.

Ar Karaliaus Mindaugo PMC turi bendrabutį?

Karaliaus Mindaugo PMC turi bendrabučius abiejuose padaliniuose (Kaune ir Palangoje). Šiais metais bendrabučio nuoma mėnesiui kainavo 40 Eur. Kambariuose gyvena po 2-4 mokinius. Bendrabutis skiriamas prioriteto tvarka atsižvelgiant į šiuos kriterijus: šeimos sudėtis (našlaitis, daugiavaikė šeima), socialinė parama šeimai, neįgalumo nustatymas. Likus laisvų vietų, bendrabutis skiriamas ir kitiems jo pageidaujantiems asmenims.

Ar už gerą mokymąsi yra gaunama stipendija?

Remiantis ŠMSM ministro nustatyta tvarka, stipendiją gauna tik tie asmenys, kurie siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją. Kas mėnesį mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus gali siekti nuo 27,50 Eur iki 165 Eur. Vienkartinė mokymosi stipendija už dalyvavimą Karaliaus Mindaugo PMC veiklose gali siekti iki 275 Eur.

Ar profesinio mokymo kvalifikacija suteikia papildomą balą renkantis aukštąjį mokslą?

Papildomas balas pridedamas stojantiems į kolegijinių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją. Taip pat papildomas balas suteikiamas stojantiems į universitetinių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu.

Ar galima nutraukti mokymosi sutartį?

Taip, galima.

Ar priimami mokytis specialiuosius poreikius turintys asmenys?

Mokiniai turintys nustatytus specialiuosius ugdymo poreikius ir pateikę tai įrodančius dokumentus gali rinktis II lygio profesinio mokymo programas ir kartu mokytis socialinių įgūdžių programos.

Ar galima mokytis per Užimtumo tarnybą?

Asmenims registruotiems Užimtumo tarnyboje ir pateikusiems prašymą mokytis siūlome tęstinio profesinio modulinio mokymo programas ar jų modulius skirtus įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujas kompetencijas. Taip pat siūlome neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama/os kompetencija/os. Daugiau informacijos: https://www.kaupa.lt/kursai-ir-mokymai

Ar galima mokytis nuotoliniu, neakivaizdiniu būdu?

Karaliaus Mindaugo PMC mokiniams mokymas organizuojamas šiomis formomis ir būdais:
-grupinio mokymosi forma, kasdienis, nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas;
-pavienio mokymosi forma, savarankiškas, nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas pasirinktos specialybės teoriniam mokymuisi. Praktinis mokymas vyksta kontaktiniu būdu.

Koks bus mano pamokų tvarkaraštis?

Grupinio mokymosi forma besimokantiems mokiniams pamokos organizuojamos kasdien pagal Karaliaus Mindaugo PMC patvirtintą tvarkaraštį.
Pavienio mokymosi forma mokiniui gali būti leidžiama mokytis profesinio mokymo programos teorinio mokymo dalį ir (ar) praktinio mokymo dalį, kurią galima įgyvendinti savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Kita programos praktinio mokymo dalis įsisavinama lankant pamokas pagal Karaliaus Mindaugo PMC patvirtintą tvarkaraštį. Pavienio mokymosi forma besimokančiam mokiniui parengiamas atskiras konsultacijų ir atsiskaitymų tvarkaraštis.

Ar įmanoma derinti mokslą su darbu?

Asmenys dėl darbo, ligos, neįgalumo, specialiųjų poreikių, nėštumo ir gimdymo atostogų, vaiko auginimo gali teikti prašymą mokytis pavienio mokymosi forma.

Ar gali būti įskaitomi besikartojantys mokymosi dalykai?

Gali būti įskaityti Jūsų ankstesni mokymosi pasiekimai, kaip pasirinktos profesinio mokymo programos mokymosi pasiekimų dalis. Mokiniui, priimtam mokytis į valstybės nefinansuojamą vietą, įskaičius ankstesnio mokymosi pasiekimus, proporcingai modulio (dalyko) apimtims, mažėja kaina už profesinį mokymą.

Per kiek laiko reikia sumokėti už mokslą?

Mokestis turi būti sumokėtas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo. Mokiniai privalo sumokėti Mokestį už visą mokymosi laikotarpį arba, pateikę Karaliaus Mindaugo PMC motyvuotą prašymą, mokėti dalimis sutartinais mokėjimo terminais.