Veiklos sritys

VĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – Karaliaus Mindaugo PMC).

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖ PASKIRTIS –
profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. 

VEIKLOS SRITYS: 
Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.
Nepagrindinės veiklos sritis – kitos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 Red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Įsakymu Nr. DĮ-226 ,, Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Įstaigoje mokymas vykdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio, tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai. 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

Įstaiga atitinkamo Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygio kvalifikacijas ir mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus išduoda LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.  

Pasitelktas teikėjas

Karaliaus Mindaugo PMC yra penkių sektorių pasitelktas teikėjas:
– Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektorius
– Socialinių paslaugų sektorius
– Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektorius
– Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektorius
– Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektorius

Kontaktai:
Tomas Darbutas
Tel. +370 610 61406
El.paštas: tomas.darbutas@kaupa.lt

Rita Mičiulienė
Tel. tel:+370 65265701
El.paštas: rita.miciuliene@kaupa.lt

Projektinė veikla

Karaliaus Mindaugo PMC vykdoma projektinė veikla

Kompetentinga, šiuolaikiška ir inovatyvių idėjų nestokojanti plėtros skyriaus komanda kartu su Karaliaus Mindaugo PMC bendruomene rengia ir vykdo projektus, skirtus Karaliaus Mindaugo PMC strateginių tikslų įgyvendinimui bei bendruomenės poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į projektų tikslus bei jų pobūdį, Karaliaus Mindaugo PMC projektų portfelį sudaro infrastruktūros atnaujinimui, švietimo inovacijoms bei bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimui skirti projektai, finansuojami tiek Karaliaus Mindaugo PMC, tiek įvairių finansavimo programų lėšomis.

Kontaktai
Tel: +370 37 207185
El. paštas: projektai@kaupa.lt