Asmens duomenų apsauga

Karaliaus Mindaugo PMC
Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP)
Povilas Verenius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 44287
Tel. +370 698 29514
El.p. povilas.verenius@kaupa.lt

Pagrindinė Karaliaus Mindaugo PMC duomenų apsaugos pareigūno (toliau – DAP) pareiga – sudaryti sąlygas Centrui ir jo darbuotojams laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Karaliaus Mindaugo PMC tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėseną, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į DAP visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi.
DAP privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Karaliaus Mindaugo PMC asmens duomenų tvarkymo taisyklės (ir vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu tvarkymas)
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Karaliaus Mindaugo PMC
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo socialiniuose tinkluose

TEISĖS AKTAI:
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

KITA AKTUALI INFORMACIJA:
Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje
Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją
Dėl asmens duomenų pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (Rekomendacija)
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė Duomenų apsaugos inspekcija