Asmens duomenų apsauga

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centro)
Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP)
Povilas Verenis
IT specialistas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 44287
Tel. +370 698 29514
El.p. povilas.verenis@kaupa.lt

Pagrindinė Centro duomenų apsaugos pareigūno (toliau – DAP) pareiga – sudaryti sąlygas Centrui ir jo darbuotojams laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Centro tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėseną, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į DAP visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi.

DAP privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės (ir vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu tvarkymas)

Dėl centro asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo, pakeitimo

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo centre 

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo socialiniuose tinkluose

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė Duomenų apsaugos inspekcija

Atmintinės:

Žmogaus teisės asmens duomenu apsaugos srityje
Žmogaus teisės asmens duomenu apsaugos srityje 
Piliečiams skirtos duomenų apsaugos ES gairės
Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Dėl asmens duomenų pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (Rekomendacija)