lt en

Švietimo inovacijų rengimas ir diegimas

Šią projektų programą sudaro visi Centro įgyvendinami bei įgyvendinti projektai, skirti sukurti ir/arba integruoti inovatyvius švietimo instrumentus (metodikas, mokymo(si) medžiagą, įrankius, formalias/neformalias mokymo programas, pirminio/tęstinio mokymo programas, ir pan.) į Centro kasdienę veiklą. Švietimo inovacijų rengimo ir diegimo projektų programos tikslinė grupė – Centro mokymo procese dalyvaujantys asmenys – ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, pagrindinio (9-10 kl.) ir vidurinio (11-12 kl.) lavinimo mokytojai, profesijos mokytojai, ikimokyklinio, pagrindinio ir vidurinio lavinimo mokiniai bei mokiniai, besimokantys profesijos.