Karaliaus Mindaugo PMC apklausa parodė, kaip vertinama mokymo kokybė, ugdymo procesas, įsidarbinamumas ir darbo sąlygos

2022 01 18

Karaliaus Mindaugo PMC 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. vykdė mokinių, absolventų, darbdavių ir darbuotojų apklausas apie mokymo kokybę, mokymosi sąlygas, įsidarbinamumą, ugdymo procesą ir darbo sąlygas. Apibendrinti apklausų rezultatai bus naudojami Centro savianalizei ir išoriniam vertinimui. Dalinamės pagrindiniais apklausų rezultatais. Visų apklausų analizes atliko Jovita Gudaitytė ir Ina Klimavičienė iš Karaliaus Mindaugo PMC.

Mokinių apklausos apie mokymosi sąlygas, mokymo kokybę rezultatai

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti mokinių nuomonę apie Centre vykdomą mokymo veiklą bei identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas sritis. Apklausoje dalyvavo 1040 mokinių (28,02 proc.) iš kurių 63 proc. mokėsi pirminėje profesinio mokymo programoje.

 • Džiugu tai, kad apklausa parodė, jog dauguma mokinių (85 proc.) tiek Centrą, tiek dabartinę profesiją rinktųsi iš naujo, jeigu turėtų galimybę. Rinktųsi, nes patinka mokymo programa, mokytojai, pats Centras ir mokymosi sąlygos.
 • Dauguma Centro mokinių mokymosi sąlygas, mokymo kokybę bei nuotolinio mokymo organizavimą ir vykdymą vertina teigiamai. Mokymosi sąlygų skalėje nuo 1 iki 5 (kai 1 – labai blogai, 5 – labai gerai) mokinių vertinimo vidurkis buvo 4,28 balo.
 • Mokymo kokybę mokiniai vertina gerai (skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 – labai blogai, 5 – labai gerai) – 4,3 balo (vidurkis).
 • Geriausiai mokiniai, daugiau negu 90 proc. įvertino šiuos mokymo kokybės aspektus: mokytojai pamokos metu naudoja vaizdo, garso, kompiuterines ir kitas priemones; mokymuisi reikalinga medžiaga pateikiama popierine/elektronine forma arba nurodoma, kur ją rasti; prireikus galiu konsultuotis su mokytojais ir mokytojai gerai išmano savo dalyką.
 • Apžvelgiant atskiras mokymosi sąlygas, geriausiai mokiniai vertino mokymo klasių tvarkingumą (93,4 proc.), saugumo jausmą Centre ir jo teritorijoje (89,4 proc.) bei Centro internetinės svetainės www.kaupa.lt patogumą ir informatyvumą (87,7 proc.).
 • Mikroklimatą mokiniai vertino labai gerai, nes prie atskirų teiginių apie santykius reikšmių „dažniausiai geri“ ir „labai geri“ pasirinkimų vidurkis buvo 91,6 proc.
 • Praktinio mokymo kokybę mokiniai vertina gerai – visų 6 vertinimui pateiktų teiginių pagal reikšmes „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ pasirinkimų vidurkis buvo 79,63 proc.

Apklausos dalyvių buvo klausiama, ką, mokinių nuomone, galima būtų padaryti, kad dar pagerėtų mokymo kokybė Centre. Iš pateiktų 5-ių teiginių mokiniai dažniausiai rinkosi šiuos: naudoti daugiau priemonių / įrangos praktiniam mokymuisi (44,2 proc.), daugiau praktinių pavyzdžių, kaip pradėti savo verslą (41,7 proc.) ir papildoma pagalba silpniau besimokantiems.

Absolventų apklausos apie Centro mokymo paslaugų kokybę ir įsidarbinamumą rezultatai

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti absolventų nuomonę apie Centro mokymo paslaugų kokybę ir jų užimtumo situaciją. Absolventų buvo prašoma įvertinti baigtos mokymo programos kokybę ir atsakyti į klausimus apie savo karjerą. Iš viso buvo užpildytos 392 absolventų anketos.

 • Džiaugiamės, jog didžioji dauguma respondentų (80 proc.) šiuo metu dirba, iš kurių 71 proc. dirba darbą susijusį arba iš dalies susijusį su baigta mokymo programa.
 • Pažiūrėjus pagal skyrius, Kosmetikos skyriaus absolventai išsiskiria iš kitų, nes beveik puse jų (47,7 proc.) dirba pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, penktadalis taip dirbančių yra tarp Kirpimo (23,1 proc.) ir Tekstilės (20,0 proc.) skyrių absolventų. Savo verslą turinčių absolventų daugiausia yra tarp Tekstilės (13,3 proc.) ir Smulkaus verslo organizavimo (10,3 proc.) skyrių absolventų.
 • Centro indėlis į absolventų pasirengimą profesinei veiklai vertinamas 4,21 balo (vertinimo skalėje nuo 1 iki 5).
 • Labiausiai absolventai buvo patenkinti įgytomis profesinėmis žiniomis ir gebėjimais, reikalingais darbui (86,2 proc.).
 • Absolventai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę apie tai, ko labiausiai trūko ir kas patiko mokantis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Nenustebino tai, kad daug absolventų nurodė, jog labiausiai trūko kontaktinių pamokų, gyvo bendravimo su mokytojais ir praktikos, nes tuo metu šalyje buvo karantinas.

Apibendrinus respondentų atsakymus apie tai, kas labiausiai patiko mokantis Centre, galima pasidžiaugti, kad daugumai absolventų labiausiai patiko mokytojai, jų profesionalumas vedant pamokas, turimos teorinės ir praktinės žinios, gebėjimas bendrauti su mokiniais. Daug absolventų džiaugėsi Centre vyraujančiu mikroklimatu – draugiškais, geranoriškais santykiais su auklėtojais, mokytojais, grupiokais ir kitais bendruomenės nariais. Nemažai respondentų daliai patiko praktika ir įgyti praktiniai įgūdžiai bei galimybė mokslus Centre derinti su kitomis veiklomis (pvz., dirbti, studijuoti, auginti vaikus).

Darbdavių apklausos apie Centro teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę rezultatai

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centro) teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę. Iš viso buvo užpildytos 58 darbdavių anketos.

 • Centro absolventų pasirengimą darbinei veiklai skalėje nuo 1 iki 5 (kai 1 – labai blogai, 5 – labai gerai) darbdaviai vertino – 4,64 balo (vidurkis).
 • Atskiri absolventų turimi gebėjimai darbdavių buvo įvertinti gerai, nes prie visų teiginių pasirinktų vertinimo reikšmių „geras“ ir „labai geras“ vidurkis buvo 88,9 proc. Prasčiau buvo įvertinti šie gebėjimai: mokėjimas dirbti su dokumentacija (66,7 proc.) ir užsienio kalbos mokėjimas (66,7 proc.).

Darbuotojų apklausos apie darbo sąlygas, ugdymo procesą rezultatai

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (toliau – Centras) vykdomą mokymo veiklą bei identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas sritis. Iš viso buvo užpildytos 219 darbuotojų anketos.

 • Apibendrinus apklausos rezultatus, galima teigti, kad dauguma Centro darbuotojų darbo sąlygas, ugdymo procesą bei nuotolinio mokymo vykdymą vertina teigiamai.
 • Remiantis darbuotojų nuomone, mikroklimatas Centre – santykiai su kolegomis, tiesioginiais ir aukščiausio lygio vadovais – yra geras. Geriausiai buvo įvertintas teiginys mano santykiai su kolegomis yra draugiški (97,3 proc.).
 • Vertindami ugdymo procesą, mokytojai išreiškė nuomonę apie mokymo klases ir praktinio mokymo bazes, metodinės medžiagos ir priemonių pakankamumą bei pamokų tvarkaraščių sudarymą. Visi teiginiai buvo vertinami teigiamai (daugiau nei 70 proc. rinkosi reikšmes „sutinku“, „visiškai sutinku“).
 • Apibendrinus apklausos dalyvių mintis, pasiūlymus ir / ar pastebėjimus dėl Centro veiklos tobulinimo, pastebima, kad daugiausia teigiamų atsiliepimų buvo apie  mikroklimatą  ir darbo sąlygas.

Bendrai, darbuotojų nuomone, Centre darbo sąlygos, ugdymo procesas ir nuotolinis mokymas vyksta pakankamai gerai. Tam, kad būtų tobulėjama siūloma daugiau dėmesio skirti atskiriems Centro ir kitiems prasčiau vertinamiems aspektams.

Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausose! 

Dalintis su draugais: