Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111961453, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, el. pašto adresas rastine@kaupa.lt, tel. Nr. 8 37 324172) (toliau – Centras), tvarkydamas duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras patalpose ir teritorijoje, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti duomenų subjektų vaizdo duomenys:

  • tvarkomi Centro darbuotojų, mokinių ir kitų asmenų turto apsaugos užtikrinimo tikslu;
  • šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
  • bus saugomi 30 dienų, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;
  • gali būti teikiami Centro kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui informacinių technologijų, teisines, serverių aptarnavimo, elektroninių programų administravimo, ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis arba tyrimus atliekančios institucijoms pagal jų reikalavimus;
  • šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant užtikrinti asmenų ir Centro turto apsaugą.

Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jų asmens duomenų tvarkymo, bei kreipiantis į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą jos buveinės adresu ar el. paštu rastine@kaupa.lt ir patvirtinus savo asmens tapatybę, prašyti leisti susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjektas turi teisę išreikšti nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai jo asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Centro interesų. Tokiu atveju Centras įsipareigoja nebetvarkyti tokių duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Centras tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Povilas Verenius, el. paštas povilas.verenius@kaupa.lt.

Asmens duomenų tvarkymo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro taisyklės

Priedas Nr. 1  BDAR prie mokymosi sutarties

Priedas Nr. 2 Sutikimas tvarkyti asmens duomenis socialinių tinklų paskyrose