Apklausos parodė, kaip vertinama mokymo kokybė, mokymosi sąlygos, absolventų užimtumas ir darbuotojų darbo sąlygos

2024 01 25

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 2023 m. lapkričio – gruodžio mėn. vykdė mokinių, absolventų, darbdavių ir darbuotojų apklausas apie mokymo kokybę, mokymosi sąlygas, absolventų užimtumą, ugdymo procesą ir darbo sąlygas. Apibendrinti apklausų rezultatai naudojami Karaliaus Mindaugo PMC veiklos savianalizes rengimui. Dalinamės pagrindiniais apklausų rezultatais.

Mokinių apklausos apie mokymosi sąlygas, mokymo kokybę rezultatai

Vykdyta apklausa siekta išsiaiškinti mokinių nuomonę apie Karaliaus Mindaugo PMC vykdomą mokymo veiklą bei identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas sritis. Mokinių buvo prašyta įvertinti mokymosi aplinką, mikroklimatą, švietimo pagalbos specialistų veiklą, teorinio ir praktinio mokymo kokybę bei informaciją apie praktikos galimybes užsienyje.

 • Apžvelgus apklausos rezultatus, matyti, kad dauguma Karaliaus Mindaugo PMC mokinių mokymosi sąlygas, mokymo kokybę vertina teigiamai.
 • Dauguma apklausoje dalyvavusių mokinių (83,9 proc.) tiek Karaliaus Mindaugo PMC, tiek dabartinę profesiją rinktųsi iš naujo, jeigu turėtų galimybę. Rinktųsi, nes kompetentingi mokytojai, patinka pasirinkta profesija, geras Karaliaus Mindaugo PMC mikroklimatas ir mokymosi sąlygos.
 • Mokymo kokybę mokiniai vertina gerai (skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 – „labai blogai“, 5 – „labai gerai“) – 4,3 balo (vidurkis).
 • Geriausiai (daugiau negu 90 proc.) mokiniai įvertino šiuos mokymo kokybės aspektus: mokytojai pamokos metu naudoja vaizdo, garso, kompiuterines ir kitas priemones (92,2 proc.), mokymuisi reikalinga medžiaga pateikiama popierine / elektronine forma arba nurodoma, kur ją rasti (91,4 proc.), prireikus galiu konsultuotis su mokytojais (91,4 proc.), mokytojai gerai išmano savo dalyką (90,2 proc.).
 • Praktinio mokymo kokybę mokiniai vertina gana gerai – reikšmių „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ pasirinkimų vidurkis buvo 79,7 proc.
 • Mokymosi sąlygų skalėje nuo 1 iki 5 (kai 1 – „labai blogai“, 5 – „labai gerai“) mokinių vertinimo vidurkis buvo 4,2 balo. Geriausiai bendrai mokymosi sąlygas vertina Socialinių paslaugų (vidurkis – 4,5) skyriaus mokiniai.
 • Apžvelgiant atskiras mokymosi sąlygas, geriausiai mokiniai vertino Karaliaus Mindaugo PMC internetinės svetainės www.kaupa.lt patogumą ir informatyvumą (87,9 proc.), saugumo jausmą Karaliaus Mindaugo PMC ir jo teritorijoje (85,9 proc.), mokymo klasių tvarkingumą (83,3 proc.).
 • Mikroklimatą mokiniai vertino labai gerai, nes prie atskirų teiginių apie santykius reikšmių „dažniausiai geri“ ir „labai geri“ pasirinkimų vidurkis buvo 88,7 proc.

Atvirame klausime apie mokymo kokybę mokiniai daugiausia pasiūlymų ir pastebėjimų pateikė dėl mokymo proceso organizavimo ir vykdymo, mokytojų darbo aspektų, mokomojo turinio,  praktikos / praktinių užsiėmimų vykdymo, mokymosi aplinkos, vidinės komunikacijos ir mikroklimato.

Baigiančiųjų profesinę mokymo programą mokinių apklausos apie mokymo paslaugų kokybę rezultatai

Siekta išsiaiškinti mokinių, baigiančiųjų profesinę mokymo programą, nuomonę apie Karaliaus Mindaugo PMC mokymo paslaugų kokybę ir pasitenkinimą įgyjama kvalifikacija.

 • Mokiniai vertino 4 teiginius apie baigiamos mokymo programos kokybę – mokymo programa atitiko mano lūkesčius; įgijau profesinių žinių ir gebėjimų, reikalingų darbui; tobulinau savo bendruosius gebėjimus; rekomenduočiau kitiems mokytis mano baigtoje programoje. Mokymo programą respondentai vertino gana gerai, nes pasirinktų reikšmių „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ vidurkis buvo 76,1 proc. Labiausiai mokiniai buvo patenkinti įgytomis profesinėmis žiniomis ir gebėjimais, reikalingais darbui (84,3 proc.), mažiausiai – galimybėmis tobulinti bendruosius gebėjimus (68,4 proc.).
 • Visų apklausoje dalyvavusių mokinių buvo prašoma įvertinti pasitenkinimą įgyjama kvalifikacija skalėje nuo 1 iki 5 (kai 1 – „visiškai nepatenkintas(-a)“, 5 – „visiškai patenkintas(-a)“). Bendras Karaliaus Mindaugo PMC mokinių pasitenkinimo įgyta kvalifikacija vidurkis yra 4,4 balo.
 • Karaliaus Mindaugo PMC mokiniai bendrai mokymo kokybę vertino 4,3 balo (iš 5 balų).
 • Mokiniai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę apie tai, kas labiausiai patiko ir ko labiausiai trūko mokantis Karaliaus Mindaugo PMC. Kas labiausiai patiko mokantis Karaliaus Mindaugo PMC įrašė 381 respondentas (80,9 proc.). Daugumai mokinių (48,6 proc., N=229) labiausiai patiko mokytojai, jų profesionalumas, draugiškumas, supratingumas bei bendravimas su mokiniais.

Apklausos apie absolventų užimtumą rezultatai

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti absolventų užimtumo situaciją. Iš viso buvo užpildytos 418 absolventų anketų.

 • Didžioji dauguma (92 proc.) absolventų turi užimtojo statusą, nes dirba, mokosi / studijuoja, augina vaikus arba yra kitaip užimti.
 • Didžioji dauguma respondentų (83,0 proc.) šiuo metu dirba, iš kurių daugiau nei pusė (64,6 proc.) dirba darbą susijusį arba iš dalies susijusį su baigta mokymo programa.
 • Apklausos duomenys rodo, kad šeštą mėnesį po formaliojo profesinio mokymo programos baigimo, darbą susijusį arba iš dalies susijusį su baigta mokymo programa, daugiausiai dirba Pajūrio (92,3 proc.), Socialinių paslaugų (82,4 proc.) ir Sveikatos paslaugų (73,3 proc.) skyrių absolventai.

Darbdavių apklausos apie Karaliaus Mindaugo PMC teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę rezultatai

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie Karaliaus Mindaugo PMC teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę.

 • Karaliaus Mindaugo PMC absolventų pasirengimą darbinei veiklai skalėje nuo 1 iki 5 (kai 1 – „labai blogai“, 5 – „labai gerai“) darbdaviai vertino – 4,5 balo (vidurkis).
 • Atskiri absolventų turimi gebėjimai darbdavių buvo įvertinti gerai, nes prie visų teiginių pasirinktų vertinimo reikšmių „geras“ ir „labai geras“ vidurkis buvo 81,3 proc.
 • Darbdaviai nurodė, kad renkantis naują darbuotoją svarbiausia yra asmeninės savybės, bendrieji gebėjimai (92,7 proc.) bei darbo patirtis (praktika) (54,5 proc.).

Darbuotojų apklausos apie darbo sąlygas, ugdymo procesą rezultatai

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie Karaliaus Mindaugo PMC vykdomą mokymo veiklą bei identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas sritis.

 • Apibendrinus apklausos rezultatus, galima teigti, kad dauguma Karaliaus Mindaugo PMC darbuotojų darbo sąlygas bei ugdymo procesą vertina teigiamai. Galima išskirti stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis bendrai Karaliaus Mindaugo PMC ir atskirai mokymo skyriuose.
 • Darbuotojai bendrai darbo sąlygas (darbo aplinka, mikroklimatas, vidinė komunikacija, motyvavimo priemonės, įsitraukimas į Karaliaus Mindaugo PMC ir skyriaus veiklas) skalėje nuo 1 iki 5 (kai 1 – „labai blogai“, 5 – „labai gerai“) vertina gerai – vidurkis yra 4,4 balo.
 • Remiantis darbuotojų nuomone, mikroklimatas Karaliaus Mindaugo PMC – santykiai su kolegomis, tiesioginiais ir aukščiausio lygio vadovais – yra geras. Geriausiai buvo įvertintas teiginys mano santykiai su kolegomis yra draugiški (94 proc.)
 • Dauguma (90,7 proc.) apklausoje dalyvavusių darbuotojų patvirtino, kad Karaliaus Mindaugo PMC yra taikomos korupcijos prevencijos / korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės
 • Visi apklausoje dalyvavę bendrojo ugdymo mokytojai nurodė, kad dirba pagal atnaujintą bendrųjų programų turinį. Dauguma (95,7 proc.) apklausoje dalyvavusių mokytojų integruoja tarpdalykines temas į atnaujintą ugdymo turinį.
 • Bendrai, darbuotojų nuomone, Karaliaus Mindaugo PMC darbo sąlygos, ugdymo procesas vyksta pakankamai gerai. Tam, kad Karaliaus Mindaugo PMC veikla būtų tobulinama, reikėtų daugiau dėmesio skirti atskiriems jo skyriams ir jų prasčiau vertinamiems Karaliaus Mindaugo PMC veiklos aspektams.

Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausose! Apklausų rezultatai padeda identifikuoti stiprybes bei silpnybes ir laiku reaguoti į tobulintus aspektus, priimti atitinkamus sprendimus, siekiant išlaikyti aukštą profesinio mokymo kokybę.

Dalintis su draugais: