Socialinio darbuotojo padėjėjas (Kaune ir Palangoje)

Priimame mokytis:

  • 12 klasių (programos trukmė 2 metai), programos kodas M44092001;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai ir 4 mėnesiai), programos kodas T43092001.

Galima mokytis Kaune ir Palangoje. Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją galėsite dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Socialinio darbuotojo padėjėjo klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Informacijos valdymas“ – išmoksite taisyklingai vartoti specialybės sakytinę ir rašytinę kalbą; taikant informacines technologijas rinkti ir apdoroti duomenis, reikalingus socialinio darbuotojo padėjėjo profesinei veiklai; saugoti informaciją ir tvarkyti dokumentus pagal taisykles.

„Socialinės paramos teikimas“ – susipažinsite su darbo ir užimtumo politika bei socialine apsauga;  sužinosite socialinės paramos teikimo atvejus ir formas,   skyrimo procedūra, gavėjais ir teikėjais. Praktiškai analizuosite piniginės socialinės paramos skyrimo atvejus.

„Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas“ – sužinosite apie bendrąsias socialines paslaugas, jų teikimo atvejus ir klientus, bendrąsias socialines paslaugas teikiančias įstaigas.  Išmoksite teikti bendrąsias socialines paslaugas. Naudodamiesi informacinėmis technologijoms išmoksite rinkti informaciją, reikalingą bendrosioms socialinėms paslaugoms teikti.

„Slaugomo asmens priežiūra“ – susipažinsite su asmenų slaugos ypatumais, išmoksite  teikti pirmąją pagalbą,  maitinti slaugomus asmenis, keisti slaugomo asmens kūno padėtį, teikti pagalbą jam judant, prižiūrėti paliatyvius asmenis.

„Asmens higienos įgūdžių palaikymas“ – susipažinsite su Lietuvoje galiojančiomis higienos normomis.  Išmoksite teikti higienos paslaugas asmenims namuose ir globos įstaigose. Išmoksite tvarstyti.

„Socialinės priežiūros paslaugų teikimas“ – išsiaiškinsite socialinės priežiūros sampratą ir rūšis, paslaugų teikimo atvejus ir klientus. Išmoksite teikti pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, rūbų, maisto aprūpinimo, priežiūros socialiai apleistiems klientams paslaugas. Išmoksite socialinės priežiūros paslaugų terminus užsienio kalba.

„Socialinės globos paslaugų teikimas“ – išsiaiškinsite socialinės globos paslaugų sampratą ir rūšis, socialinės globos paslaugas, jų teikimo atvejus ir klientus. Susipažinsite su socialinių paslaugų poreikio nustatymo metodikomis ir dokumentais, reikalingais socialinių paslaugų poreikiui nustatyti. Išmoksite taikyti socialinių paslaugų poreikio vertinimo metodikas skirtingoms socialinės rizikos asmenų grupėms; teikti klientams dienos globos, trumpalaikės ir ilgalaikės globos paslaugas; rengti individualios socialinės globos planus. Išmoksite vartoti socialinės globos terminus užsienio kalba.

„Socialinio darbo vertybių taikymas“ – susipažinsite su socialinio darbo etika ir vertybėmis įvairiuose žmonijos vystymosi tarpsniuose. Išmoksite profesinėje veikloje taikyti Lietuvos socialinių darbuotojų etikos normas.

„Socialinio darbo pagrindų taikymas“ – susipažinsite su socialinio darbo teorijomis ir metodais. Išsiaiškinsite socialinio darbo veiklos galimybes ir poreikį sprendžiant socialines problemas. Išmoksite taikyti komandinio darbo principus, vykdyti socialinio darbo veiksmų planą, taikyti socialinio darbo teorijų ir metodų pagrindus profesinėje veikloje.

„Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis“ – susipažinsite su bendravimo su skirtingomis klientų grupėmis ypatumais,  bendravimo etikos ir etiketo reikšme socialinio darbuotojo padėjėjo darbo kokybei,  bendravimo ir bendradarbiavimo problemomis teikiant socialines paslaugas. Išmoksite atlikti interviu su skirtingų klientų grupių asmenimis.

„Socialinių projektų rengimas“ – išmoksite parengti nedidelės apimties projektinę paraišką ir dalyvauti įgyvendinant įstaigoje socialinį projektą.

„Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas“ – išmoksite teisingai vartoti specialiąją terminiją užsienio kalba žodžiu ir raštu, bendrauti su klientu ir jo artimaisiais užsienio kalba tiesiogiai, telefonu, raštu, atrinkti reikiamą informaciją užsienio kalba.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Karitatyvinio darbo paslaugų vykdymas“ – sužinosite Carito struktūrą ir socialinės veiklos modelius, Bažnyčios vaidmenį valstybės valdyme. Išmoksite vykdyti karitatyvinio darbo paslaugas įvairaus pobūdžio socialinėse institucijose.

„Sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimas“ susipažinsite su sociokultūrinio darbo samprata, tikslais ir principais, laisvalaikio organizavimo būdais ir formomis. Išmoksite teikti sociokultūrines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje ir bendruomenėje, organizuoti kultūrinius renginius, socioedukacines ekskursijas.

„Paliatyvios priežiūros paslaugų teikimas“ – žinosite paliatyviosios pagalbos sampratą, tikslus ir principus, bendravimo su mirštančiuoju ir jo artimaisiais ypatumus. Išmoksite teikti paliatyvios priežiūros paslaugas sergantiems ar nepagydoma liga sergantiems ligoniams, taikant krikščioniškosios pagalbos principus.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Baigus socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą, mokslus galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinio darbo studijų krypties programas.

Visą socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: