lt en
Programa Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“
Projekto pavadinimas Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikas
Projekto numeris VP3-3.4-ŪM-03-V-01-095
Projekto trukmė 26 mėnesiai, 2009 m. balandis – 2011 m. birželis
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto aprašymas Projekto tikslas – rekonstravus pastatą Karaliaus Mindaugo pr. 11 padidinti energijos efektyvumą ir sumažinti šilumos energijos sąnaudas: iki 56,1 % šilumos energijos sąnaudų nuo suvartojamos šilumos energijos ir apie 40 % elektros energijos, pakeitus patalpų apšvietimo ir elektros instaliacijas.
Atlikus pastato energetinį auditą, nustatyta, kad energijos efektyvumui didinti tikslinga įgyvendinti šias veiklas: pastato grindų ant grunto šiltinimas, sienų apšiltinimas, langų ir durų keitimas, stogo apšiltinimas, vėdinimo sistemos rekonstrukcija įrengiant šilumos grąžos įrenginį, apšvietimo sistemos rekonstrukcija.
Įgyvendinus numatytas technines ir administracines energijos taupymo priemones, buvo pasiektas žymus energijos išteklių ir išlaidų sutaupymas. Pagerintos energetinės charakteristikos leido tinkamiau išnaudoti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro infrastruktūrą pagerinant darbo ir mokymosi sąlygas.
Projekto biudžetas 934 088 Eur