Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikas

Programa Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“

Projekto tikslas

Rekonstravus pastatą Karaliaus Mindaugo pr. 11 padidinti energijos efektyvumą ir sumažinti šilumos energijos sąnaudas: iki 56,1 % šilumos energijos sąnaudų nuo suvartojamos šilumos energijos ir apie 40 % elektros energijos, pakeitus patalpų apšvietimo ir elektros instaliacijas.

Atlikus pastato energetinį auditą, nustatyta, kad energijos efektyvumui didinti tikslinga įgyvendinti šias veiklas: pastato grindų ant grunto šiltinimas, sienų apšiltinimas, langų ir durų keitimas, stogo apšiltinimas, vėdinimo sistemos rekonstrukcija įrengiant šilumos grąžos įrenginį, apšvietimo sistemos rekonstrukcija.

Įgyvendinus numatytas technines ir administracines energijos taupymo priemones, buvo pasiektas žymus energijos išteklių ir išlaidų sutaupymas. Pagerintos energetinės charakteristikos leido tinkamiau išnaudoti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro infrastruktūrą pagerinant darbo ir mokymosi sąlygas.

Projekto vykdytojas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto biudžetas

934 088 Eur