Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5

Programa Erasmus+, strateginės partnerystės

Projekto aprašymas

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2014 metais atlikti tyrimai remiantis Europos kvalifikacijų sąrangos V lygio kvalifikacijomis (toliau – EKS V lygis) parodė, kad EKS V lygio kvalifikacijos vaidina labai svarbų vaidmenį skatinant įsidarbinamumą, karjeros pažangą, taip pat mokymąsi visą gyvenimą ir progresą aukštojo mokslo institucijose. Ši dvipusė nauda lemia V lygio kvalifikacijų aktualumą tarptautinio kvalifikacijų suderinamumo ir jų skaidrumo atžvilgiu. Europos šalys parengė nacionalines kvalifikacijų sąrangas atsižvelgiant į EKS reikalavimus, tačiau EKS sėkmė, kaip skaidrumo ir mobilumo skatinimo įrankio, priklauso nuo to, kaip sėkmingai šalys derina tarpusavyje nacionalines kvalifikacijų sistemas EKS skirtingų lygių atžvilgiu. Todėl yra kritiškai svarbu dalintis bendrais principais tarp Europos šalių susijusiuose procesuose, ir tuo pačiu metu suprasti įvairių metodikų, kriterijų ir procedūrų taikymo galimybę, pritaikant nacionalines kvalifikacijų sąrangas EKS reikalavimams.
Projekto „Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5“ pagrindinis tikslas yra sukurti skirtingų sektorių kvalifikacijų aprašus, siekiant sudaryti sąlygas vystyti tarptautiniu mastu pripažįstamas kvalifikacijas, kurių reikalauja šios dienos darbo rinka. Šiam tikslui pasiekti projekte yra numatyta įgyvendinti sekančias veiklas:
–    atsižvelgiant į geriausias praktikas ir naujausias reformas Europoje, atlikti EKS V lygio kvalifikacijų aprašų lyginamąją analizę;
– atlikti suinteresuotųjų šalių poreikių analizę, įgyvendintą pasitelkiant apskritojo stalo diskusijos metodą bei įtraukiant pagrindines suinteresuotąsias šalis (darbdavius, besimokančiuosius, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą teikiančių institucijų atstovus), siekiant išsiaiškinti galimus pranašumus, kuriuos gali suteikti EKS V lygis besimokantiems bei darbuotojams;
–   paruošti EKS V lygį atitinkančius ir tarptautiniu mąstu suderinamus kvalifikacijų aprašus (gebėjimai ir kompetencijos, atsižvelgiant į profesinę praktiką ir profesijų sritis) pasirinktuose sektoriuose (numatytieji sektoriai: sveikatos priežiūra, paslaugų sektorius, metalo apdirbimo industrija);
– išbandyti paruoštus kvalifikacijų aprašymus kuriant mokymų/studijų programas EKS V lygiui;
Tikimasi, kad geresnis EKS V lygį atitinkančių kvalifikacijų supratimas ir pritaikymas sukurs palankesnes galimybes besimokantiems asmenims lengviau prisitaikyti tarp skirtingų mokymosi rūšių (pavyzdžiui akademinio ir profesinio) bei tarp skirtingų lygių (profesinio mokymo ir aukštojo mokslo) nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Šie kvalifikacijų aprašai galės būti naudojami kuriant ir vystant naujus kvalifikacijų tipus, pirminio arba tęstinio profesinio mokymo bei trumpojo ciklo auštojo mosklo srityse.

Projekto vykdytojas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

Viešoji įstaiga Vilniaus Jaruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC), Lietuva

Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva

Fundación Laboral del Metal, Ispanija

Esprominho, Portugalija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Lietuva

Projekto biudžetas

137 766 EUR

Failai parsiuntimui