Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units

Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė

Projekto aprašymas

Siekiant populiarinti mokymąsi darbo vietoje bei tobulinti praktinį mokymą, Lietuvoje, Italijoje ir Ispanijoje buvo įkurti specializuoti praktinio mokymo centrai, aprūpinti naujausiomis technologijomis bei įranga, būtina profesinio mokymo studentų, bedarbių, įmonių darbuotojų ar kitų besimokančiųjų aukštos kokybės praktiniam mokymui. Nors tokių centrų paskirtis yra didinti aukštos kokybės profesinio mokymo prieinamumą bei pašalinti neatitikimus tarp darbo rinkos reikalavimų ir profesinio rengimo metu suteikiamų gebėjimų, šių tikslų įgyvendinimas susiduria su įvairialypėmis problemomis, ypatingai tose šalyse, kuriose praktinio mokymo centrai buvo įkurti visai neseniai. Minėtos problemos ir iššūkiai apima ekspertinių žinių trūkumą praktinio mokymo medžiagos ir programų rengimo bei praktinio mokymo organizavimo srityse.

Atsižvelgiant į minėtą problematiką projekto „Dualinio mokymo formų plėtra praktinio mokymo institucijose“ (APPRINVET) tikslas yra parengti metodines-praktines priemones dualinės pameistrystės įgyvendinimui bei išbandyti sukurtas priemones mokymųsi mokykloje grįstose profesinio mokymo sistemose efektyviai išnaudojant praktiniam mokymui skirtą infrastruktūrą.

Planuojami intelektualiniai rezultatai projekte:

– Dualinio mokymo formų taikymo praktinio mokymo institucijose gairės;

– Profesinio mokymo programų vertinimo įrankis ir gerosios praktikos pavyzdžiai taikant dualinio mokymo formas praktinio mokymo institucijose;

– Kvalifikacijos tobulinimo programa profesijos mokytojams ir meistrams, dirbantiems praktinio mokymo institucijose.           

Projekto vykdytojas

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

Projekto partneriai

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (KAUPA), Lietuva;

Federazione CNOS-FAP (CNOS-FAP), Italija;

Fundación Laboral del Metal (FLM), Ispanija;

MBO RAAD, Nyderlandai; 

Projekto biudžetas

170 795 EUR

Failai parsiuntimui