Apeigų ir švenčių organizatorius

Mokykitės apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programoje

Priimame mokytis: 

 • po 10 klasių (programos trukmė 3 metai);
 • po 12 klasių (programos trukmė 2 metai).

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Mokymo programa skirta rengti apeigų ir švenčių organizatorius, gebančius parengti įvairius scenarijus ir organizuoti įvairius renginius ir šventes bei apeigas, paruošti aplinką bei patalpas, kultūringai bendrauti. Siekiant šių tikslų būsimieji apeigų ir švenčių organizatoriai mokomi renginių ir švenčių bei apeigų raidos ir jų organizavimo, aptarnavimo kultūros ir etiketo reikalavimų, verslo vadybos, estetikos ir teisės pagrindų, bendravimo psichologijos, buhalterinės apskaitos, renginių scenarijaus ir sąmatos sudarymo ir kt. Praktinis mokymas vyksta Centro praktinio mokymo kabinetuose bei renginių organizavimo įmonėse. Gamybinės praktikos trukmė – 15 savaičių. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami renginių organizavimo, bendravimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai. Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama renginių organizatoriaus kvalifikacija. Baigus apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas:

Asmuo, įgijęs renginių organizatoriaus kvalifikaciją, turi:

 • gebėti organizuoti tradicines ar originalias šventes ir apeigas ar kitus renginius;
 • realizuoti sudarytą renginio scenarijų ir pravesti renginį;
 • suplanuoti ir tinkamai paruošti renginiui aplinką, kultūringai bendrauti, planuoti ir organizuoti darbą;
 • naudotis informacinėmis technologijomis;
 • žinoti švenčių ir apeigų ypatumus, jų organizavimo tradicijas, renginių planavimo ir scenarijų sudarymo metodiką;
 • žinoti darbų saugos reikalavimus, bendravimo ir etiketo reikalavimus;
 • sąmatų sudarymo ir apskaitos principus;
 • mokėti planuoti renginį ir sudaryti jo scenarijų;
 • vesti renginį, sudaryti renginio sąmatą, organizuoti savo darbą.

Įgiję renginių organizatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti renginių organizatoriais, steigti savo įmonę.

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: