lt en

Privacy policy

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.kaupa.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles, bei pateikia Duomenų subjektams informaciją apie Centre vykdomą vaizdo stebėjimą.

1.2. Ši Politika:

1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir sutinkate dėl slapukų naudojimo;

1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;

1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojo įsipareigojimus;

1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;

1.2.5. paaiškina, kokiais tikslais Centre yra vykdomas vaizdo stebėjimas;

1.2.6. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

1.3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi bei kitais duomenimis ar požymiais.

1.3.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.3.3. Duomenų valdytojas – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111961453, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, el. paštas rastine@kaupa.lt).

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ, Renkamų slapukų pagalba, TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokia informacija pateikiama, kai naudojami slapukai.

2.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų (išreikšti sutikimo su slapukų naudojimu), tačiau gali būti, kad tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.

2.3. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine, t.y.: duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus, nurodyti Politikos 3.2. punkto lentelėje.

2.4. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis, surinktus slapukų pagalba, tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, Jūsų sutikimu (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytas teisinis pagrindas: 6 str. 1 d. a) p.), kai Asmens duomenys renkami Jums išreiškus sutikimą dėl slapukų naudojimo tikslu prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką/užtikrinti Svetainės funkcionalumą.

2.5. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.6. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.7. Šios Politikos 3.2. punkto lentelėje nurodytus duomenis saugosime ne ilgiau nei šios Politikos 3.2. punkto lentelėje nurodytą terminą.

2.8. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

2.9. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

3. SLAPUKAI

3.1. Kad ši Svetainė tinkamai veiktų, ir kad užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis, o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

3.2. Šioje Svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Renkami duomenys

Surinkti duomenys saugojami

[_gid]

Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.

[Klientui apsilankius interneto svetainėje]

[24 val.]

[statistinė informacija]

[Iki svetainės lango uždarymo]

 

3.3. Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto Svetainėje ir išreiškus sutikimą dėl slapukų naudojimo. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

3.4. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų, kurie surinkti slapukų pagalba, turi Centro darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir Svetainės tobulinimą. Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Centro partneriai, kurie teikia Centrui interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Centro Svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

3.5. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais.

3.6. Pakeisti slapukų nustatymus Jūs galite šiais būdais:

3.6.1. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos rasite adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

4. CENTRE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

4.1. Centro patalpose ir teritorijoje, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti Duomenų subjektų vaizdo Asmens duomenys (atvaizdas):

4.1.1. tvarkomi Centro darbuotojų, mokinių ir kitų asmenų, turto apsaugos užtikrinimo tikslu;

4.1.2. šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų;

4.1.3. bus saugomi 30 dienų, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;

4.1.4. gali būti teikiami Centro kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui informacinių technologijų, teisines, serverių aptarnavimo, elektroninių programų administravimo, ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis arba tyrimus atliekančios institucijoms pagal jų reikalavimus;

4.1.5. Jūsų atvaizdo duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp Duomenų subjekto ir Centro sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant užtikrinti asmenų ir Centro turto apsaugą.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:

5.1.1. susipažinti su tvarkomais savo Asmens duomenimis;

5.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

5.1.3. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

4.1.4. reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti (apriboti) savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

5.1.5. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Centrui, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą, jei taikytina).

5.1.6. atšaukti savo sutikimą leisti tvarkyti savo Asmens duomenis;

5.1.7. išreikšti nesutikimą su savo Asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Duomenų valdytojo interesų. Tokiu atveju Duomenų valdytojas įsipareigoja nebetvarkyti tokių Asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Duomenų valdytojas tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su Asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.2. Dėl 5.1. p. nurodytų teisių galite kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu rastine@kaupa.ltar tiesiogiai buveinės adresu.

5.3. Rašytinį prašymą Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 5.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

5.4. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Povilas Verenius, povilas.verenius@kaupa.lt.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu, nurodytu Politikos 5.2. punkte, ar Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūną, el. pašto adresu, nurodytu Politikos 5.4. punkte. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

6.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją. Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-01