Sporto klubo paslaugų darbuotojo

Mokykitės: po 10 ir 12 klasių (trukmė 3 arba 2 metai).

Mokymo programa skirta rengti sporto klubo paslaugų teikėjus/darbuotojus, sugebančius kokybiškai atlikti sporto ir kūno grožio tobulinimo paslaugas bei organizuoti sporto klubo veiklą.

Būsimieji sporto klubo paslaugų teikėjai/darbuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi sporto klubų steigimo, veiklos planavimo ir organizavimo, rinkodaros pagrindų, verslo finansavimo ir investicijų, apskaitos ir finansų, mokesčių, žmogaus anatomijos ir fiziologijos, psichologijos pagrindų, patologijos, sveikos gyvensenos ir mitybos, biomechanikos, fizioterapinių procedūrų, judesio ir treniruočių metodikos, judesio kultūros formavimo, klasikinio higieninio kūno masažo, aerobikos, pratimų su svarmenimis, štangomis, treniruokliais atlikimo ir perteikimo, darbų saugos ir darbo higienos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos. 

Praktinis mokymas vyksta Centro mokymo bazėje, sporto klubuose, laisvalaikio užimtumo centruose, ikimokyklinėse ir mokymo įstaigose. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami sporto klubo veiklos organizavimo, pratimų su svarmenimis, štangomis, treniruokliais atlikimo ir perteikimo ir kiti gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama sporto klubo paslaugų teikėjo/darbuotojo kvalifikacija.

Baigus sporto klubo paslaugų teikėjo/darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas

  Asmuo, įgijęs sporto klubo paslaugų teikėjo/darbuotojo kvalifikaciją, turi:

  • gebėti įvertinti kliento anatominius, fiziologinius, estetinius poreikius, analizuoti ir įvertinti paslaugos (fizinio krūvio) veiksmingumą, nustatyti kliento savirūpos galimybes, parengti kliento aptarnavimo planą, saugiai dirbti elektriniais ir mechaniniais prietaisais, konsultuoti klientus kūno kultūros klausimais, naudotis informacinėmis technologijomis;žinoti verslo organizavimo pradmenis, žmogaus anatomijos ir fiziologijos, psichologijos, bendravimo kultūrą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, sanitarijos ir higienos taisykles, mokėti vieną užsienio kalbą;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, mandagiai aptarnauti klientus, būti paslaugiu, taktišku ir sąžiningu.

Įgiję sporto klubo paslaugų teikėjo/darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti sporto klubo paslaugų teikėjais, papildomojo ugdymo organizatoriais, treneriais sporto klubuose.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.