Karjera

DARBO PASIŪLYMAS

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymui centrui reikalingas (-a) Vadovas (-ė)

Vieta: Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Siūlomo darbo pobūdis vadybinis darbas.

Darbo sutartis:neterminuota,  darbo krūvis –8 val. darbo diena.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių  ir savivaldybių  švietimo  įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ skelbia konkursą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1.  turėti  pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir nemažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti  ne  mažesnę  kaip  3  metų  profesinės  veiklos, kuri atitinka  VI  ar  aukštesnį  kvalifikacijų  lygį  pagal  Lietuvos kvalifikacijų  sandaros  aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010  m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 "Dėl Lietuvos kvalifikacijų  sandaros  aprašo  patvirtinimo",  patirtį  ir  švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

2.4. turėti mokyklos vykdomų profesinio mokymo programų sektoriuje 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių  ir savivaldybių  švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės  kalbos  mokėjimo  kategorijų,  patvirtintų  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl  valstybinės  kalbos  mokėjimo  kategorijų  patvirtinimo  ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Ne  žemesniu  kaip  B1 kalbos  mokėjimo  lygiu   (pagal Bendruosiuose  Europos  kalbų metmenyse nustatytą ir   apibūdintą šešių  kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš  trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „,Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedą;

4.  vadovavimo   švietimo   įstaigai  gaires,  kuriose  išdėstyti pretendento  siūlymai dėl  atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų,  prioritetų,  jų  įgyvendinimo  būdų  ir  kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos   partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo  ir informavimo (dalykinio    bendravimo)  įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių   švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo  patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją. Kompetencijų vertinimo ataskaitai gauti, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos turi registruotis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje. 

6. darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

7. dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2017 m.  lapkričio 3 d. 10 val.

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 25 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriui (A.Volano g. 2, Vilnius, 107 arba 108 kab.) pirmadieniais – ketvirtadienias nuo 9.00 iki 11.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val., elektroniniu paštu smmin@smm.lt arba registruotu laišku adresu A.Volano g. 2, 01516 Vilnius Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriui. Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai, pateikiami Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriui atrankos dieną. Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 2191107, (8 5) 2191108.

Paskelbimo data 2017-09-12

 

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui  reikalingas (-a) anglų/vokiečių kalbos mokytojas (-a)

Vieta: Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Siūlomo darbo pobūdis : anglų/ vokiečių kalbos mokymas

Darbo sutartis: neterminuota, darbo krūvis – 18 kontaktinių valandų

Kvalifikaciniai  reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas (anglų/vokiečių filologijos studijų programa), ne mažesnis kaip 5 m. pedagoginis darbo stažas, mokytojo kvalifikacija, darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

l. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai, kiekvienam asmeniškai pranešant tikslų  pokalbio laiką.

Skelbimas paskelbtas: 2017-09-25

Skelbimas galioja: 2017-10-08

Telefonas 8-37-20-69-33

Adresas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11

LT-44287  Kaunas

El.paštas CV siųsti adresu  : rastine@kaupa.lt

 

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui  reikalingas (-a) Vystymo skyriaus vadovas (-ė)

Vieta: Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Siūlomo darbo pobūdis:  vadybinis darbas.

Darbo sutartis: neterminuota,  darbo krūvis – 8 val. darbo diena.

Kvalifikaciniai  reikalavimai: aukštasis  (magistras);  vadybinė darbo patirtis, darbo kompiuteriu įgūdžiai,  vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

l. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5.  2  foto nuotraukas

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

7.  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu         laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

 Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Skelbimas paskelbtas   2015-08- 07

Skelbimas galioja:        2015-08- 21

Telefonas 8-37-20-69-33

Adresas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11

LT-44287  Kaunas

El.paštas CV siųsti adresu  : rastine@kaupa.lt

 

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui  reikalingas (-a) profesijos  mokytojas (-a)

 Vieta : Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

Siūlomo darbo pobūdis : masažo mokymas.

Darbo sutartis: terminuota (  vieniems mokslo metams),  darbo krūvis – 12 kontaktinių valandų.

Kvalifikaciniai  reikalavimai: Aukštasis (magistro)  kineziterapeuto , reabilitacijos  kvalifikacija. pedagoginio darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

l. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

8. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu       laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

 Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Skelbimas paskelbtas:  2015-08- 07

Skelbimas galioja:        2015-08-21

Telefonas 8-37-20-69-33

Adresas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11

LT-44287  Kaunas

El.paštas CV siųsti adresu  : rastine@kaupa.lt

 

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui  reikalinga (-s) lietuvių kalbos  mokytoja (-s)

Vieta : Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

Siūlomo darbo pobūdis : Lietuvių kalbos mokymas.

Darbo sutartis: terminuota ( vieniems mokslo metams),  darbo krūvis – 18 kontaktinių valandų.

Kvalifikaciniai  reikalavimai: aukštasis universitetinis (magistras);  ne mažesnė kaip 3 m. pedagoginio darbo patirtis profesinio mokymo srityje. Pageidautina turėti vyr. mokytojo pedagoginę kvalifikaciją. 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

l. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

8. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu       laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Skelbimas paskelbtas:  2015-08- 07

Skelbimas galioja:        2015-08-20

Telefonas 8-37-20-69-33

Adresas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11

LT-44287  Kaunas

El.paštas CV siųsti adresu  : rastine@kaupa.lt

 

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui  reikalinga (-s) profesijos  mokytoja (-s)

 Vieta: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras;

Siūlomo darbo pobūdis: Augalų priežiūros ir želdynų projektavimo mokymas.

Darbo sutartis: terminuota ( vieneriems mokslo metams),  darbo krūvis – 10 kontaktinių valandų.

Kvalifikaciniai  reikalavimai: aukštasis universitetinis  (magistras);  pedagoginio darbo patirtis

ne mažiau kaip 5 metai.

Daugiau informacijos.

 

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui  reikalingas (-a) matematikos mokytojas (-a)

 Vieta : Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

Siūlomo darbo pobūdis : Matematikos  mokymas.

Darbo sutartis: terminuota ( vieniems mokslo metams),  darbo krūvis – 18 kontaktinių valandų.

Kvalifikaciniai  reikalavimai: aukštasis universitetinis (magistras);  ne mažesnis kaip 10 m. pedagoginis darbo stažas, mokytojo metodininko pedagoginė kvalifikacija, bei pageidautina patirtis ruošiant mokinius  Valstybiniam brandos egzaminui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

l. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

8. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu       laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Skelbimas paskelbtas:  2015-08- 07

Skelbimas galioja:        2015-08-21

Telefonas 8-37-20-69-33

Adresas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11

LT-44287  Kaunas

El.paštas CV siųsti adresu  : rastine@kaupa.lt

 

DARBO PASIŪLYMAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui  reikalingas (-a) Aukštadvario skyriaus vedėjas (-a)

Vieta : Trakų raj., Aukštadvaris, Technikumo g. Nr.2,  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius.  

Siūlomo darbo pobūdis  vadybinis darbas.

Darbo sutartis:neterminuota,  darbo krūvis –4 val. darbo diena.

Kvalifikaciniai  reikalavimai: aukštasis  (magistras) vadybinė darbo patirtis, pageidautina socialinio darbo srityje, darbo kompiuteriu įgūdžiai,  vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

l. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5.  2  foto nuotraukas

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

7.  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu         laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

 Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Skelbimas paskelbtas:   2015-08- 07

Skelbimas galioja:         2015-08- 21

Telefonas 8-37-20-69-33

Adresas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11

LT-44287  Kaunas

El.paštas CV siųsti adresu  : rastine@kaupa.lt

 

APSILANKYKITE MŪSŲ CENTRO „FLORISTIKOS STUDIJOJE"

Floristikos studija" (Griunvaldo g. 20, Kaune) - tai vieta, kur ištisus metus juntamas džiugus šurmulys, o žiedų ir kompozicijų fone galima pajusti tikrą įkvėpimą... Kviečiame čia apsilankyti tam, kad pasisemtumėte idėjų, įsigytumėte namų interjero akcentų, mielų dovanėlų savo draugams ar artimiesiems.

 

KVIEČIAME VISUS, NORINČIUS IŠMOKTI VAIRUOTI

Ilgametę patirtį turinti vairavimo mokykla „Mobilūs žmonės" kviečia lankyti vairavimo kursus ir be streso įgyti vairuotojo pažymėjimą. Centro bendruomenės nariams taikomos nuolaidos, siūlomas su pamokomis ir darbu suderinamas grafikas. Tel. pasiteiravimui +370 698 03466.

Kursų kaina 230 Eurų.

 

JEI IEŠKOTE DARBO AR DARBUOTOJO

Darbo paieškos dažnai daugeliui tampa tikru galvos skausmu, tad mes siūlome pasinaudoti profesionalų pagalba ir apsilankyti mūsų partnerių CV Kaunas" tinklapyje. Čia rasite nuolat atnaujinamus darbo pasiūlymus. Taip pat galėsite gauti specialistų konsultacijas, paskaiktyti įdomių straipsnių, sužinoti apie galimybes įgyti ar plėsti savo kompetencijas. Jei esate darbdavys, užsukite ir greitai bei patogiai raskite sau tinkamiausią darbuotoją.

 

NEMOKAMOS MANIKIŪRININKO PASLAUGOS

Suaugusiųjų mokymo skyriaus mokinės, besimokančios pagal Manikiūrininko mokymo programą, kviečia visus, norinčius pasigražinti savo nagus, užsukti į Miško g. 15 esantį manikiūro kabinetą.
Čia kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 12.00 val. nemokamai teikiamos manikiūro paslaugos, konsultacijos.
Maloniai kviečiame.