Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo skyrius įsteigtas 2013 m. pavasarį, o jo veikla grindžiama inovatyvaus modelio „Krikščioniškų vertybinių nuostatų ugdymas“ įgyvendinimu. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų.

Modelio paskirtis – sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms derinti mokymosi, darbo ir visaverčio vaikų ugdymosi galimybes, ugdant vaikų krikščioniškąsias nuostatas, grindžiamas Šv. Ignaco Lojolos pedagogine paradigma. Siekiama ugdyti ne tik pažintines, sveikatos, socialines, komunikavimo ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, bet ir specialistų pagalba sustiprinti meninės kompetencijos reikšmingumą, ypatingą dėmesį skiriant religinei kompetencijai – krikščioniškų vertybių ugdymui.

Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, nevaržantis pedagogo, leidžiantis kūrybingai organizuoti veiklas, užtikrinantis aktyvų šeimos dalyvavimą.  

Veikla:

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro lopšelis-darželis:

  • vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
  • formuoja ugdymo turinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos švietimo nuostatas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų tikslus, vaikų ir jų tėvų (globėjų) poreikius;
  • sudaro higienos, materialines, pedagogines ir psichologines sąlygas, laiduojančias fizinį, protinį, dvasinį, dorovinį ir socialinį vystymąsi;
  • organizuoja visapusišką vaiko asmenybės ugdymą, plėtoti vaikų ugdymosi pasiekimų tarpusavio ryšius;
  • organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, teikialogopedinę ir psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro lopšelyje-darželyje) dirba kvalifikuoti specialistai: skyriaus vedėja, dvasinis vadovas, 4 auklėtojos, 4 auklėtojų padėjėjos, muzikos, dailės, choroegrafijos ir vaidybos pedagogai,  logopedė, psichologė. Jie nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.

Gerbiamieji Tėveliai,

Primename, kad daugelio vaikučių sveikatos pažymos jau nebegalioja. Atvykdami po atostogų prašome pateikti ugdymo įstaigai naujas galiojančias pažymas. Taip pat joje turi būti dantukų tikrinimo žyma. Sveikatos pažymų reikės jau pirmąją dieną po atostogų.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro lopšelio-darželio valgiaraštis 2017-2018 M.M.

KONTAKTAI

El.paštas: darzelis@kaupa.lt
Miško g. 15, Kaunas
I-V: 7.30 - 18.00

 

L.e. Vedėja Inga Butauskė
Mob. tel. +370 687 95110
El.paštas: inga.butauske@kaupa.lt