Gimnazijos skyrius

Mokymo proceso tobulinimas bendrojo lavinimo srityje – tai vienas iš prioritetų, nes bendrojo lavinimo paskirtis - parengti mokinį studijoms ir/arba kvalifikacijos įgijimui bei suteikti galimybę aptarinėti Žmogaus paskirties klausimus. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriuje ugdymas organizuojamas pagal patvirtintą Centro ugdymo planą, užtikrinantį platesnio bendrojo lavinimo ir teorinio žinojimo, reikalingo tolimesnėms studijoms, įgyvendinimą.

Centre mokiniai mokosi vidurinį ugdymą pagal bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, o specialybės mokymo dalykus – pagal profesinio rengimo standartą. Ugdymas organizuojamas paskirstant darbo savaitės dienas viduriniam ugdymui ir profesiniam mokymui. Mokiniai turi 7-8 pamokas (per dieną). Mokslo metai skirstomi į pusmečius ir mokymo procesas organizuojamas pagal specialybių mokymo programų grafikus. Mokiniams skiriamos vasaros, Kalėdų ir Velykų atostogos. Mokinių pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis patvirtinta „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“.

Organizuojant mokymo procesą, stengiamasi siekti optimalaus rezultato, todėl vykdomos inovacijos – intensyvus diferencijuotas užsienio kalbų mokymas, pasiekimų patikros tris kartus per metus (rugsėjo, sausio, gegužės mėnesiais).

Specialių poreikių mokinių mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių mokinių gebėjimus ir galias, organizuojamas remiantis lygiateisiu jų dalyvavimu Centro bendruomenės gyvenime, bei visiška jų integracija.

Mokiniai, baigę 10 klasių (turintys pagrindinį išsilavinimą) ir pasirinkę mokytis specialybę, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Mokiniai mokosi pagal individualų ugdymo planą. Vidurinio ugdymo mokomuosius dalykus renkasi mokytis pasirinktu (bendruoju, išplėstiniu) kursu. Atsakingai planuodami profesinę karjerą, visi mokiniai turi galimybę laikyti mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus.

KONTAKTAI

Skyriaus vedėja Aldona Bilotienė
Mob. tel.: 8 616 12 052, Tel. (8 37) 32 28 68
El.paštas:  aldona.bilotiene@kaupa.lt 

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas

Skyriaus vedėja dr. Daiva Abromavičienė
El. paštas: daiva.abromaviciene@kaupa.lt

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas