Apeigų ir švenčių paslaugų darbuotojas

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai)

Mokymo programa skirta rengti apeigų ir švenčių paslaugų teikėjus, gebančius parengti įvairius scenarijus ir organizuoti įvairius renginius ir šventes bei apeigas, paruošti aplinką bei patalpas, kultūringai bendrauti.

Siekiant šių tikslų būsimieji apeigų ir švenčių paslaugų teikėjai mokomi renginių ir švenčių bei apeigų raidos ir jų organizavimo, aptarnavimo kultūros ir etiketo reikalavimų, verslo vadybos, estetikos ir teisės pagrindų, bendravimo psichologijos, buhalterinės apskaitos, renginių scenarijaus ir samatos sudarymo ir kt.

Praktinis mokymas vyksta Centro praktinio mokymo kabinetuose bei renginių organizavimo įmonėse. Gamybinės praktikos trukmė – 15 savaičių. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami renginių organizavimo, bendravimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama renginių organizatoriaus kvalifikacija.

Baigus apeigų ir švenčių paslaugų teikėjo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas:

Asmuo, įgijęs renginių organizatoriaus kvalifikaciją, turi:

  • gebėti organizuoti tradicines ar orginalias šventes ir apeigas ar kitus renginius;
  • realizuoti sudarytą renginio scenarijų ir pravesti renginį;
  • suplanuoti ir tinkamai paruošti renginiui aplinką, kultūringai bendrauti, planuoti ir organizuoti darbą;
  • naudotis informacinėmis technologijomis;
  • žinoti švenčių ir apeigų ypatumus, jų organizavimo tradicijas, renginių planavimo ir scenarijų sudarymo metodiką;
  • žinoti darbų saugos reikalavimus, bendravimo ir etiketo reikalavimus;
  • sąmatų sudarymo ir apskaitos principus;
  • mokėti planuoti renginį ir sudariti jo scenarijų;
  • vesti renginį, sudaryti renginio samatą, organizuoti savo darbą.

Įgiję renginių organizatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti renginių organizatoriumi, steigti savo įmonę.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!